Psalms 4

Umkhuleko wakusihlwa wokucela uncedo

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. Isihlabelelo sikaDavida

1 Ngiphendula ekukhaleni kwami, Nkulunkulu wokulunga kwami. Ekucindezelweni wangenzela indawo ebanzi. Woba lomusa kimi, uzwe umkhuleko wami. 2Madodana abantu, koze kube nini liphendula udumo lwami lube lihlazo, lithanda okuyize, lidinga amanga? Selah. 3Kodwa yazini ukuthi i Nkosi izehlukanisele owesaba uNkulunkulu; i Nkosi iyangizwa lapho ngikhala kuyo. 4Thuthumelani, lingoni; khulumani lenhliziyo yenu embhedeni wenu, lithule. Selah. 5Nikelani imihlatshelo yokulunga, lithembe e Nkosini. 6Banengi abathi: Ngubani ozasitshengisa okuhle?  Nkosi, phakamisela ukukhanya kobuso bakho phezu kwethu. 7Ubeke intokozo enhliziyweni yami okwedlula isikhathi lapho amabele abo lewayini labo elitsha kwandile. 8Ngizacambalala ngokuthula, khonokho ngilale ubuthongo, ngoba wena  Nkosi wedwa uyangihlalisa ngokulondolozeka.

Copyright information for Ndebele