Psalms 40

Ukubonga lomkhuleko wokucela ukukhululwa

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

Ngalindela lokuyilindela i Nkosi; yangithobela, yezwa ukukhala kwami. Yangenyula emgodini ohlokomayo, exhaphozini lodaka, yabeka inyawo zami phezu kwedwala, yaqinisa izinyathelo zami. Yafaka ingoma entsha emlonyeni wami, indumiso kuNkulunkulu wethu. Abanengi bazabona besabe, bathembe e Nkosini. Ubusisiwe umuntu oyenzayo i Nkosi ibe lithemba lakhe, ongaphendukeli kwabazigqajayo, lalabo abaphendukela emangeni. Minengi wena oyenzileyo,  Nkosi, Nkulunkulu wami, imisebenzi yakho emangalisayo lemicabango yakho kithi; ingelandiswe ngokulandelana kuwe. Ngingayilandisa ngiyitsho, minengi kulokuthi ibalwe. Umhlatshelo lomnikelo kawukufisi; izindlebe zami uzivulile; umnikelo wokutshiswa lomnikelo wesono kawuwubizi.

Ngasengisithi: Khangela, ngiyeza; emqulwini wogwalo kubhaliwe ngami. Ngiyathokoza ukwenza intando yakho, Nkulunkulu wami, lomlayo wakho uphakathi kwenhliziyo yami. Ngitshumayele ukulunga ebandleni elikhulu; khangela, kangibambanga indebe zami,  Nkosi, wena uyakwazi. 10 Ukulunga kwakho kangikufihlanga phakathi kwenhliziyo yami; ngikhulumile ngobuqotho bakho langosindiso lwakho; kangifihlanga uthandolomusa lwakho leqiniso lakho ebandleni elikhulu.

11 Wena  Nkosi, ungangigodleli isihawu sakho; uthandolomusa lwakho leqiniso lakho kakungilondoloze njalonjalo. 12 Ngoba ububi obungebalwe bungihanqile, iziphambeko zami zingibambile, ukuze ngingabi lakho ukubona; zinengi okwedlula inwele zekhanda lami; ngakho inhliziyo yami ingitshiyile. 13 Thokoza,  Nkosi, ukungikhulula.  Nkosi, phangisa ukungisiza. 14 Kabayangeke babe lenhloni ndawonye abadinga umphefumulo wami ukuwuchitha; kababuyiselwe emuva bayangiswe abangifisela okubi. 15 Kabachitheke kube ngumvuzo wehlazo labo abathi kimi: Hiya belo, hiya belo! 16 Kabathabe bajabule kuwe bonke abakudingayo; abathanda usindiso lwakho kabatsho njalonjalo bathi: Kayikhuliswe i Nkosi! 17 Kodwa ngingumyanga ngiyaswela; iNkosi iyangikhumbula; ungumsizi wami lomkhululi wami; Nkulunkulu wami, ungalibali.

Copyright information for Ndebele