Psalms 41

Umkhuleko wokucela ukusiliswa ekuguleni

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

1 Ubusisiwe onanzelela obuthakathaka. I Nkosi izamkhulula ngosuku lobubi. 2I Nkosi izamlondoloza, imgcine ephila; uzabusiswa emhlabeni; kawuyikumnikela entandweni yezitha zakhe. 3I Nkosi izamsekela embhedeni wokugula kwakhe; wena uzalungisa lonke icansi lakhe emkhuhlaneni wakhe.

4Mina ngathi:  Nkosi, woba lomusa kimi, silisa umphefumulo wami, ngoba ngonile kuwe. 5Izitha zami zikhuluma okubi ngami zisithi: Uzakufa nini, lebizo lakhe lichitheke? 6Lalapho efika ukungibona, ukhuluma inkohliso; inhliziyo yakhe izibuthela okubi, esephumile phandle akhulume. 7Bonke abangizondayo banyenyezelana bemelene lami, bangisongele ukungona. 8Into embi inamathele kuye; njalo njengoba elele phansi kasayikuvuka. 9Yebo, indoda ebilokuthula lami engiyithembayo, ebikade isidla isinkwa sami, ingiphakamisele isithende imelene lami.

10Kodwa, wena  Nkosi, woba lomusa kimi, ungilulamise ukuze ngibaphindisele. 11Ngalokhu ngiyazi ukuthi uyangithanda, ngoba isitha sami kasithabanga phezu kwami. 12Kodwa mina, ungisekele ebuqothweni bami, wangimisa phambi kwakho kuze kube nininini.

13Kayibusiswe i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, kusukela phakade kuze kube phakade. Ameni, loAmeni.

Copyright information for Ndebele