Psalms 41

Umkhuleko wokucela ukusiliswa ekuguleni

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

Ubusisiwe onanzelela obuthakathaka. I Nkosi izamkhulula ngosuku lobubi. I Nkosi izamlondoloza, imgcine ephila; uzabusiswa emhlabeni; kawuyikumnikela entandweni yezitha zakhe. I Nkosi izamsekela embhedeni wokugula kwakhe; wena uzalungisa lonke icansi lakhe emkhuhlaneni wakhe.

Mina ngathi:  Nkosi, woba lomusa kimi, silisa umphefumulo wami, ngoba ngonile kuwe. Izitha zami zikhuluma okubi ngami zisithi: Uzakufa nini, lebizo lakhe lichitheke? Lalapho efika ukungibona, ukhuluma inkohliso; inhliziyo yakhe izibuthela okubi, esephumile phandle akhulume. Bonke abangizondayo banyenyezelana bemelene lami, bangisongele ukungona. Into embi inamathele kuye; njalo njengoba elele phansi kasayikuvuka. Yebo, indoda ebilokuthula lami engiyithembayo, ebikade isidla isinkwa sami, ingiphakamisele isithende imelene lami.

10 Kodwa, wena  Nkosi, woba lomusa kimi, ungilulamise ukuze ngibaphindisele. 11 Ngalokhu ngiyazi ukuthi uyangithanda, ngoba isitha sami kasithabanga phezu kwami. 12 Kodwa mina, ungisekele ebuqothweni bami, wangimisa phambi kwakho kuze kube nininini.

13 Kayibusiswe i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, kusukela phakade kuze kube phakade. Ameni, loAmeni.

Copyright information for Ndebele