Psalms 43

1Ngahlulela, Nkulunkulu, umele udaba lwami esizweni esingesabi uNkulunkulu; ungikhulule emuntwini wenkohliso longalunganga. 2Ngoba wena unguNkulunkulu wesiphephelo sami; ungilahleleni? Ngihambelani ngikwezimnyama ngenxa yocindezelo lwesitha? 3Thumela ukukhanya kwakho leqiniso lakho, kungikhokhele, kungise entabeni yakho engcwele lemathabhanekeleni akho. 4Khona ngizakuya elathini likaNkulunkulu, kuNkulunkulu injabulo yentokozo yami; yebo ngizakudumisa ngechacho, Nkulunkulu, Nkulunkulu wami. 5Udanelani mphefumulo wami? Njalo ukhathazekelani phakathi kwami? Themba kuNkulunkulu, ngoba ngisezamdumisa, ukusiliswa kobuso bami, loNkulunkulu wami.

Copyright information for Ndebele