Psalms 44

Ukukhululwa kwasendulo lokuhlupheka kwalesisikhathi

Kumqondisi wokuhlabelela, esamadodana kaKora, Masikili

Nkulunkulu, sizwile ngendlebe zethu, obaba basitshelile, umsebenzi owawenza ensukwini zabo, ensukwini zendulo. Wena ngesandla sakho wazixotsha izizwe elifeni, wabahlanyela bona; wazihlupha izizwe, kodwa wabandisa bona. Ngoba kabadlanga ilifa lelizwe ngenkemba yabo, lengalo yabo kayibasindisanga, kodwa isandla sakho sokunene, lengalo yakho, lokukhanya kobuso bakho, ngoba wawubathanda.

Wena uyiNkosi yami, Nkulunkulu; laya ukukhululwa kukaJakobe. Ngawe sizadudula izitha zethu; ngebizo lakho sizabanyathelela phansi abasivukelayo. Ngoba kangithembeli kulo idandili lami, lenkemba yami kayiyikungisindisa. Kodwa usisindisile ezitheni zethu, wayangisa abasizondayo. KuNkulunkulu siyazincoma usuku lonke; lebizo lakho sizalidumisa kuze kube nininini. Selah.

Kodwa ulahlile wasiyangisa, njalo kawuphumi lamabutho ethu. 10 Usenze ukuthi sibuyele emuva sisuka esitheni; labasizondayo baziphangela. 11 Usinikele njengezimvu zokudliwa, wasichithachitha phakathi kwezizwe. 12 Uthengisile abantu bakho ngokungelanotho, awuzuzanga lutho ngentengo yabo. 13 Usenze saba lihlazo kwabakhelene lathi, inhlekisa lendumazo kwabasiphahlileyo. 14 Usenze saba yisiga phakathi kwezizwe, ukunikinwa kwekhanda phakathi kwabantu. 15 Usuku lonke ukudunyazwa kwami kuphambi kwami, lehlazo lobuso bami lingigubuzele, 16 ngenxa yelizwi lomgconi lomhlambazi, ngenxa yesitha lomphindiseli.

17 Konke lokhu kusehlele, kube kanti kasikukhohlwanga, kasenzanga ngenkohliso esivumelwaneni sakho. 18 Inhliziyo yethu kayibuyelanga emuva, lezinyathelo zethu kaziphambukanga emkhondweni wakho, 19 lanxa usichobozile endaweni yamaganyana, usembese ngethunzi lokufa. 20 Uba besilikhohliwe ibizo likaNkulunkulu wethu, loba selulela izandla zethu kunkulunkulu wezizweni, 21 uNkulunkulu ubengayikukuhlola lokhu yini? Ngoba uyayazi imfihlo yenhliziyo. 22 Yebo, ngenxa yakho siyabulawa usuku lonke, kuthiwa sinjengezimvu zokuhlatshwa. 23 Phaphama, ulaleleni, Nkosi? Vuka, ungalahli kokuphela. 24 Ufihlelani ubuso bakho, ukhohlwe ukuhlupheka kwethu locindezelo lwethu? 25 Ngoba umphefumulo wethu ukhothamele othulini, isisu sethu sinamathela emhlabathini. 26 Sukumela usizo lwethu, usihlenge ngenxa yomusa wakho.

Copyright information for Ndebele