Psalms 44

Ukukhululwa kwasendulo lokuhlupheka kwalesisikhathi

Kumqondisi wokuhlabelela, esamadodana kaKora, Masikili

1 Nkulunkulu, sizwile ngendlebe zethu, obaba basitshelile, umsebenzi owawenza ensukwini zabo, ensukwini zendulo. 2Wena ngesandla sakho wazixotsha izizwe elifeni, wabahlanyela bona; wazihlupha izizwe, kodwa wabandisa bona. 3Ngoba kabadlanga ilifa lelizwe ngenkemba yabo, lengalo yabo kayibasindisanga, kodwa isandla sakho sokunene, lengalo yakho, lokukhanya kobuso bakho, ngoba wawubathanda.

4Wena uyiNkosi yami, Nkulunkulu; laya ukukhululwa kukaJakobe. 5Ngawe sizadudula izitha zethu; ngebizo lakho sizabanyathelela phansi abasivukelayo. 6Ngoba kangithembeli kulo idandili lami, lenkemba yami kayiyikungisindisa. 7Kodwa usisindisile ezitheni zethu, wayangisa abasizondayo. 8KuNkulunkulu siyazincoma usuku lonke; lebizo lakho sizalidumisa kuze kube nininini. Selah.

9Kodwa ulahlile wasiyangisa, njalo kawuphumi lamabutho ethu. 10Usenze ukuthi sibuyele emuva sisuka esitheni; labasizondayo baziphangela. 11Usinikele njengezimvu zokudliwa, wasichithachitha phakathi kwezizwe. 12Uthengisile abantu bakho ngokungelanotho, awuzuzanga lutho ngentengo yabo. 13Usenze saba lihlazo kwabakhelene lathi, inhlekisa lendumazo kwabasiphahlileyo. 14Usenze saba yisiga phakathi kwezizwe, ukunikinwa kwekhanda phakathi kwabantu. 15Usuku lonke ukudunyazwa kwami kuphambi kwami, lehlazo lobuso bami lingigubuzele, 16ngenxa yelizwi lomgconi lomhlambazi, ngenxa yesitha lomphindiseli.

17Konke lokhu kusehlele, kube kanti kasikukhohlwanga, kasenzanga ngenkohliso esivumelwaneni sakho. 18Inhliziyo yethu kayibuyelanga emuva, lezinyathelo zethu kaziphambukanga emkhondweni wakho, 19lanxa usichobozile endaweni yamaganyana, usembese ngethunzi lokufa. 20Uba besilikhohliwe ibizo likaNkulunkulu wethu, loba selulela izandla zethu kunkulunkulu wezizweni, 21uNkulunkulu ubengayikukuhlola lokhu yini? Ngoba uyayazi imfihlo yenhliziyo. 22Yebo, ngenxa yakho siyabulawa usuku lonke, kuthiwa sinjengezimvu zokuhlatshwa. 23Phaphama, ulaleleni, Nkosi? Vuka, ungalahli kokuphela. 24Ufihlelani ubuso bakho, ukhohlwe ukuhlupheka kwethu locindezelo lwethu? 25Ngoba umphefumulo wethu ukhothamele othulini, isisu sethu sinamathela emhlabathini. 26Sukumela usizo lwethu, usihlenge ngenxa yomusa wakho.

Copyright information for Ndebele