Psalms 45

Ihubo elihayelwa inkosi lomakoti wayo

Kumqondisi wokuhlabelela, ngeShoshanimi, esamadodana kaKora, Masikili, ingoma yothando

Inhliziyo yami iphuphuma ngendaba enhle; ngikhuluma ngezinto engizenzele inkosi; ulimi lwami lulusiba lombhali ophangisayo.

Umuhle kulabantwana babantu; umusa uthululwe endebeni zakho; ngenxa yalokho uNkulunkulu ukubusisile kuze kube phakade. Bhinca inkemba yakho emlenzeni, qhawe, udumo lwakho lobukhosi bakho. Lebukhosini bakho gada uphumulele, ngenxa yeqiniso lobumnene bokulunga; lesandla sakho sokunene sikufundise izinto ezesabekayo. Imitshoko yakho ibukhali enhliziyweni yezitha zenkosi; izizwe zizakuwa ngaphansi kwakho. Isihlalo sakho sobukhosi, Nkulunkulu, ngesaphakade laphakade; intonga yakho yobukhosi iyintonga yobuqotho. Uthanda ukulunga, njalo uzonda ububi; ngenxa yalokho uNkulunkulu, uNkulunkulu wakho, ukugcobile ngamafutha entokozo ngaphezu kwabanakwenu. Izembatho zakho zonke ziqholiwe ngemure* lenhlaba lekhasiya*; ezigodlweni zempondo zendlovu lapho ezikwenze wathokoza. Amadodakazi amakhosi aphakathi kwabesifazana bakho abadumileyo; indlovukazi imi esandleni sokunene sakho yembethe igolide leOfiri.

10 Zwana, ndodakazi, unakane, ubeke indlebe yakho; ukhohlwe abantu bakini lendlu kayihlo; 11 khona inkosi izalangatha ubuhle bakho; ngoba iyinkosi yakho, njalo khothama kuyo. 12 Lendodakazi yeTire ilesipho, labanothileyo ebantwini, bazancenga ubuso bakho. 13 Indodakazi yenkosi iyakhazimula yonke ngaphakathi, isembatho sayo singesegolide elelukiweyo. 14 Izalethwa enkosini yembethe isembatho esifekethisiweyo; izintombi eziyilandelayo, abangane bayo, zizalethwa kuwe. 15 Zizalethwa ngokuthaba lenjabulo, zizangena esigodlweni senkosi. 16 Esikhundleni saboyihlo kuzakuba ngamadodana akho, uzawabeka abe yiziphathamandla emhlabeni wonke. 17 Ibizo lakho ngizalenza likhunjulwe ezizukulwaneni zonke; ngenxa yalokho izizwe zizakudumisa kuze kube nini lanini.

Copyright information for Ndebele