Psalms 46

UNkulunkulu uyisiphephelo sethu

Kumqondisi wokuhlabelela, esamadodana kaKora, ingoma ngeAlamothi

UNkulunkulu uyisiphephelo sethu lamandla ethu, uyatholwa elusizo kakhulu ekuhluphekeni. Ngenxa yalokhu kasiyikwesaba ekuguqukeni komhlaba, lanxa izintaba zithwalelwa phakathi kwenlwandle, amanzi alo ehlokoma, ekhaphazela, izintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo. Selah. Kulomfula, izifula zawo zithokozisa umuzi kaNkulunkulu, indawo engcwele yamathabhanekele oPhezukonke. UNkulunkulu uphakathi kwawo, kawuyikunyikinywa; uNkulunkulu uzawusiza ngovivi lokusa. Izizwe ziyaxokozela, imibuso izamazame; wakhupha ilizwi lakhe, umhlaba wancibilika. I Nkosi yamabandla ilathi, uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Selah. Wozani libone imisebenzi ye Nkosi, incithakalo eyenzileyo emhlabeni. Yenza izimpi ziphele kuze kube semkhawulweni womhlaba; yephula idandili, iqumaqume umkhonto, itshise izinqola emlilweni.

10 Thulani, lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu, ngizaphakanyiswa phakathi kwezizwe, ngiphakanyiswe emhlabeni. 11 I Nkosi yamabandla ilathi, uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Selah.

Copyright information for Ndebele