Psalms 46

UNkulunkulu uyisiphephelo sethu

Kumqondisi wokuhlabelela, esamadodana kaKora, ingoma ngeAlamothi

1 UNkulunkulu uyisiphephelo sethu lamandla ethu, uyatholwa elusizo kakhulu ekuhluphekeni. 2Ngenxa yalokhu kasiyikwesaba ekuguqukeni komhlaba, lanxa izintaba zithwalelwa phakathi kwenlwandle, 3amanzi alo ehlokoma, ekhaphazela, izintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo. Selah. 4Kulomfula, izifula zawo zithokozisa umuzi kaNkulunkulu, indawo engcwele yamathabhanekele oPhezukonke. 5UNkulunkulu uphakathi kwawo, kawuyikunyikinywa; uNkulunkulu uzawusiza ngovivi lokusa. 6Izizwe ziyaxokozela, imibuso izamazame; wakhupha ilizwi lakhe, umhlaba wancibilika. 7I Nkosi yamabandla ilathi, uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Selah. 8Wozani libone imisebenzi ye Nkosi, incithakalo eyenzileyo emhlabeni. 9Yenza izimpi ziphele kuze kube semkhawulweni womhlaba; yephula idandili, iqumaqume umkhonto, itshise izinqola emlilweni.

10Thulani, lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu, ngizaphakanyiswa phakathi kwezizwe, ngiphakanyiswe emhlabeni. 11I Nkosi yamabandla ilathi, uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Selah.

Copyright information for Ndebele