Psalms 47

UNkulunkulu uyi Nkosi yomhlaba

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo samadodana kaKora

Qakezani, zizwe zonke, hlokomani kuNkulunkulu ngelizwi lentokozo. Ngoba i Nkosi, oPhezukonke, iyesabeka, yiNkosi enkulu phezu komhlaba wonke. Izakwehlisela abantu ngaphansi kwethu, lezizwe ngaphansi kwenyawo zethu. Izasikhethela ilifa lethu, udumo lukaJakobe emthandayo. Selah.

UNkulunkulu wenyukile ngokuhlokoma, i Nkosi ngokukhala kophondo. Hlabelani indumiso kuNkulunkulu, hlabelelani indumiso. Hlabelani indumiso eNkosini yethu, hlabelelani indumiso. Ngoba uNkulunkulu uyiNkosi yomhlaba wonke; hlabelelani indumiso ngokuqedisisa. UNkulunkulu uyabusa phezu kwezizwe; uNkulunkulu uhlezi esihlalweni sobukhosi sobungcwele bakhe. Iziphathamandla zabantu zibuthene ndawonye, abantu bakaNkulunkulu kaAbrahama. Ngoba izihlangu zomhlaba zingezikaNkulunkulu; uphakeme kakhulu.

Copyright information for Ndebele