Psalms 47

UNkulunkulu uyi Nkosi yomhlaba

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo samadodana kaKora

1 Qakezani, zizwe zonke, hlokomani kuNkulunkulu ngelizwi lentokozo. 2Ngoba i Nkosi, oPhezukonke, iyesabeka, yiNkosi enkulu phezu komhlaba wonke. 3Izakwehlisela abantu ngaphansi kwethu, lezizwe ngaphansi kwenyawo zethu. 4Izasikhethela ilifa lethu, udumo lukaJakobe emthandayo. Selah.

5UNkulunkulu wenyukile ngokuhlokoma, i Nkosi ngokukhala kophondo. 6Hlabelani indumiso kuNkulunkulu, hlabelelani indumiso. Hlabelani indumiso eNkosini yethu, hlabelelani indumiso. 7Ngoba uNkulunkulu uyiNkosi yomhlaba wonke; hlabelelani indumiso ngokuqedisisa. 8UNkulunkulu uyabusa phezu kwezizwe; uNkulunkulu uhlezi esihlalweni sobukhosi sobungcwele bakhe. 9Iziphathamandla zabantu zibuthene ndawonye, abantu bakaNkulunkulu kaAbrahama. Ngoba izihlangu zomhlaba zingezikaNkulunkulu; uphakeme kakhulu.

Copyright information for Ndebele