Psalms 48

IZiyoni ingumuzi kaNkulunkulu

Ingoma, isihlabelelo samadodana kaKora

Yinkulu i Nkosi, ingeyokudunyiswa kakhulu emzini kaNkulunkulu wethu, intaba yobungcwele bayo. Yinhle ngokuphakama, yintokozo emhlabeni wonke intaba yeZiyoni, enhlangothini zenyakatho, umuzi weNkosi enkulu. Ezigodlweni zawo uNkulunkulu uyaziwa ukuthi uyinqaba. Ngoba, khangela, amakhosi abuthana, adlula kanyekanye. Wona awubona, ngokunjalo amangala, atshaywa luvalo, aphaphatheka. Ukuthuthumela kwawabamba lapho, umhelo njengowesifazana obelethayo. Ngomoya wempumalanga uphahlaza imikhumbi yeTarshishi. Njengesikuzwileyo ngokunjalo sikubonile emzini we Nkosi yamabandla, emzini kaNkulunkulu wethu; uNkulunkulu uzawumisa kuze kube nininini. Selah.

Sizindle ngothandolomusa lwakho, Nkulunkulu, phakathi kwethempeli lakho. 10 Njengalo ibizo lakho, Nkulunkulu, injalo indumiso yakho kuze kube semikhawulweni yomhlaba; isandla sakho sokunene sigcwele ukulunga. 11 Kayithokoze intaba yeZiyoni, amadodakazi akoJuda athabe, ngenxa yezahlulelo zakho. 12 Ibhodeni iZiyoni, liyizingeleze, libale imiphotshongo yayo, 13 liqaphelise umthangala wayo, lidabule ezigodlweni zayo, ukuze lilandisele isizukulwana esilandelayo. 14 Ngoba lo uNkulunkulu unguNkulunkulu wethu kuze kube nini lanini; yena uzasikhokhela kuze kube sekufeni.

Copyright information for Ndebele