Psalms 48

IZiyoni ingumuzi kaNkulunkulu

Ingoma, isihlabelelo samadodana kaKora

1 Yinkulu i Nkosi, ingeyokudunyiswa kakhulu emzini kaNkulunkulu wethu, intaba yobungcwele bayo. 2Yinhle ngokuphakama, yintokozo emhlabeni wonke intaba yeZiyoni, enhlangothini zenyakatho, umuzi weNkosi enkulu. 3Ezigodlweni zawo uNkulunkulu uyaziwa ukuthi uyinqaba. 4Ngoba, khangela, amakhosi abuthana, adlula kanyekanye. 5Wona awubona, ngokunjalo amangala, atshaywa luvalo, aphaphatheka. 6Ukuthuthumela kwawabamba lapho, umhelo njengowesifazana obelethayo. 7Ngomoya wempumalanga uphahlaza imikhumbi yeTarshishi. 8Njengesikuzwileyo ngokunjalo sikubonile emzini we Nkosi yamabandla, emzini kaNkulunkulu wethu; uNkulunkulu uzawumisa kuze kube nininini. Selah.

9Sizindle ngothandolomusa lwakho, Nkulunkulu, phakathi kwethempeli lakho. 10Njengalo ibizo lakho, Nkulunkulu, injalo indumiso yakho kuze kube semikhawulweni yomhlaba; isandla sakho sokunene sigcwele ukulunga. 11Kayithokoze intaba yeZiyoni, amadodakazi akoJuda athabe, ngenxa yezahlulelo zakho. 12Ibhodeni iZiyoni, liyizingeleze, libale imiphotshongo yayo, 13liqaphelise umthangala wayo, lidabule ezigodlweni zayo, ukuze lilandisele isizukulwana esilandelayo. 14Ngoba lo uNkulunkulu unguNkulunkulu wethu kuze kube nini lanini; yena uzasikhokhela kuze kube sekufeni.

Copyright information for Ndebele