Psalms 49

Ubuthutha balabo abathemba inotho

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo samadodana kaKora

1 Zwanini lokhu lonke bantu. Bekani indlebe lonke bakhileyo bomhlaba, 2bonke abantukazana labaphakemeyo, abanothileyo labayanga, ndawonye. 3Umlomo wami uzakhuluma izinhlakanipho, lokuzindla kwenhliziyo yami kuzakuba yikuqedisisa. 4Ngizabeka indlebe yami kuso isaga, ngizavula ilibho lami ngechacho.

5Ngizakwesabelani ensukwini zobubi? Ububi obusezithendeni zami buzangihanqa. 6Abathemba ingcebo yabo, abazincoma ngobunengi benotho yabo, 7umuntu kasoze ahlenge lokuhlenga umfowabo, kasoze amnike uNkulunkulu inhlawulo yakhe, 8(ngoba uhlengo lomphefumulo wabo luligugu, futhi luyaphela laphakade) 9ukuze ahlale ephila phakade, angaboni ukubola. 10Ngoba ubona ukuthi abahlakaniphileyo bayafa, lokuthi isithutha kanye lesiphukuphuku bayabhubha, batshiyele inotho yabo abanye. 11Ingaphakathi yabo iyikuthi izindlu zabo zizakuba ngezaphakade, izindawo zabo zokuhlala zibe ngezezizukulwana, babize amazwe ngamabizo abo. 12Kodwa umuntu elodumo kayikuma, uyafanana lenyamazana ezibhubhayo. 13Le indlela yabo iyibuthutha babo; kube kanti ababalandelayo bathokoza ngomlomo wabo. Selah.

14Njengezimvu bamiselwe ingcwaba, ukufa kuzabadla; labaqotho bazababusa ekuseni, isimo sabo ngesokuqedwa engcwabeni endaweni yabo yokuhlala. 15Kodwa uNkulunkulu uzahlenga umphefumulo wami emandleni engcwaba, ngoba uzangemukela. Selah. 16Ungesabi nxa umuntu enotha, nxa udumo lwendlu yakhe lusanda; 17ngoba ekufeni kwakhe kayikuthatha lutho, udumo lwakhe kaluyikwehla lumlandele. 18Lanxa empilweni yakhe wabusisa umphefumulo wakhe, njalo bakudumisa nxa uzenzela okuhle, 19uzakuya esizukulwaneni saboyise, kabayikubona ukukhanya kuze kube phakade.

20Umuntu olodumo, engaqedisisi, unjengezinyamazana ezibhubhayo.

Copyright information for Ndebele