Psalms 49

Ubuthutha balabo abathemba inotho

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo samadodana kaKora

Zwanini lokhu lonke bantu. Bekani indlebe lonke bakhileyo bomhlaba, bonke abantukazana labaphakemeyo, abanothileyo labayanga, ndawonye. Umlomo wami uzakhuluma izinhlakanipho, lokuzindla kwenhliziyo yami kuzakuba yikuqedisisa. Ngizabeka indlebe yami kuso isaga, ngizavula ilibho lami ngechacho.

Ngizakwesabelani ensukwini zobubi? Ububi obusezithendeni zami buzangihanqa. Abathemba ingcebo yabo, abazincoma ngobunengi benotho yabo, umuntu kasoze ahlenge lokuhlenga umfowabo, kasoze amnike uNkulunkulu inhlawulo yakhe, (ngoba uhlengo lomphefumulo wabo luligugu, futhi luyaphela laphakade) ukuze ahlale ephila phakade, angaboni ukubola. 10 Ngoba ubona ukuthi abahlakaniphileyo bayafa, lokuthi isithutha kanye lesiphukuphuku bayabhubha, batshiyele inotho yabo abanye. 11 Ingaphakathi yabo iyikuthi izindlu zabo zizakuba ngezaphakade, izindawo zabo zokuhlala zibe ngezezizukulwana, babize amazwe ngamabizo abo. 12 Kodwa umuntu elodumo kayikuma, uyafanana lenyamazana ezibhubhayo. 13 Le indlela yabo iyibuthutha babo; kube kanti ababalandelayo bathokoza ngomlomo wabo. Selah.

14 Njengezimvu bamiselwe ingcwaba, ukufa kuzabadla; labaqotho bazababusa ekuseni, isimo sabo ngesokuqedwa engcwabeni endaweni yabo yokuhlala. 15 Kodwa uNkulunkulu uzahlenga umphefumulo wami emandleni engcwaba, ngoba uzangemukela. Selah. 16 Ungesabi nxa umuntu enotha, nxa udumo lwendlu yakhe lusanda; 17 ngoba ekufeni kwakhe kayikuthatha lutho, udumo lwakhe kaluyikwehla lumlandele. 18 Lanxa empilweni yakhe wabusisa umphefumulo wakhe, njalo bakudumisa nxa uzenzela okuhle, 19 uzakuya esizukulwaneni saboyise, kabayikubona ukukhanya kuze kube phakade.

20 Umuntu olodumo, engaqedisisi, unjengezinyamazana ezibhubhayo.

Copyright information for Ndebele