Psalms 5

Umkhuleko wokucela ukuvikelwa ezitheni

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNehilothi. Isihlabelelo sikaDavida

Beka indlebe emazwini ami,  Nkosi; unanzelele ukububula kwami. Lalela ilizwi lokukhala kwami, Nkosi yami loNkulunkulu wami; ngoba ngikhuleka kuwe.  Nkosi, ekuseni uzalizwa ilizwi lami; ekuseni ngizazihlelela wena, ngilinde. Ngoba kawusuye uNkulunkulu othokoza ebubini; omubi kayikuhlala lawe. Iziwula kaziyikuma phambi kwamehlo akho; uzonda bonke abenzi bobubi. Uzababhubhisa abaqamba amanga. I Nkosi iyamenyanya umuntu wegazi lenkohliso. Kodwa mina, ngizangena endlini yakho ngobukhulu besihawu sakho, ngikhothame ngikhangele ethempelini lakho elingcwele, ngokukwesaba.  Nkosi, ngikhokhelele ekulungeni kwakho ngenxa yezitha zami, wenze indlela yakho iqonde phambi kwami. Ngoba kalikho iqiniso emlonyeni wazo, ingaphakathi yazo izinkohlakalo; umphimbo wazo ulingcwaba elivulekileyo, zibamba amehlo ngolimi lwazo. 10 Tshono uthi zilecala, Nkulunkulu, kaziwe ngamacebo azo; uzilahle ngenxa yobunengi beziphambeko zazo, ngoba zikuvukele. 11 Kodwa kabathabe bonke abathembela kuwe, bamemeze kokuphela ngentokozo, ngoba ubavikele; lalabo abathanda ibizo lakho kabajabule kuwe. 12 Ngoba wena  Nkosi, uzabusisa olungileyo, uzamhanqa ngomusa njengesihlangu esikhulu.

Copyright information for Ndebele