Psalms 5

Umkhuleko wokucela ukuvikelwa ezitheni

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNehilothi. Isihlabelelo sikaDavida

1 Beka indlebe emazwini ami,  Nkosi; unanzelele ukububula kwami. 2Lalela ilizwi lokukhala kwami, Nkosi yami loNkulunkulu wami; ngoba ngikhuleka kuwe. 3 Nkosi, ekuseni uzalizwa ilizwi lami; ekuseni ngizazihlelela wena, ngilinde. 4Ngoba kawusuye uNkulunkulu othokoza ebubini; omubi kayikuhlala lawe. 5Iziwula kaziyikuma phambi kwamehlo akho; uzonda bonke abenzi bobubi. 6Uzababhubhisa abaqamba amanga. I Nkosi iyamenyanya umuntu wegazi lenkohliso. 7Kodwa mina, ngizangena endlini yakho ngobukhulu besihawu sakho, ngikhothame ngikhangele ethempelini lakho elingcwele, ngokukwesaba. 8 Nkosi, ngikhokhelele ekulungeni kwakho ngenxa yezitha zami, wenze indlela yakho iqonde phambi kwami. 9Ngoba kalikho iqiniso emlonyeni wazo, ingaphakathi yazo izinkohlakalo; umphimbo wazo ulingcwaba elivulekileyo, zibamba amehlo ngolimi lwazo. 10Tshono uthi zilecala, Nkulunkulu, kaziwe ngamacebo azo; uzilahle ngenxa yobunengi beziphambeko zazo, ngoba zikuvukele. 11Kodwa kabathabe bonke abathembela kuwe, bamemeze kokuphela ngentokozo, ngoba ubavikele; lalabo abathanda ibizo lakho kabajabule kuwe. 12Ngoba wena  Nkosi, uzabusisa olungileyo, uzamhanqa ngomusa njengesihlangu esikhulu.

Copyright information for Ndebele