Psalms 50

Ukudumisa okuqotho

Isihlabelelo sikaAsafi

1 UNkulunkulu wabonkulunkulu, i Nkosi, ukhulumile, ubiza umhlaba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekutshoneni kwalo. 2EseZiyoni, ukuphelela kobuhle, uNkulunkulu ukhanyile. 3UNkulunkulu wethu uzakuza, kayikuthula; umlilo phambi kwakhe uzaqothula, enhlangothini zonke zakhe kuzakuba lesiphepho esikhulu. 4Uzabiza amazulu ephezulu, lomhlaba, ukwahlulela abantu bakhe. 5Buthelani kimi abangcwele bami, abenza isivumelwano lami ngomhlatshelo. 6Lamazulu azatshumayela ukulunga kwakhe, ngoba uNkulunkulu ngokwakhe ungumahluleli. Selah. 7Zwanini bantu bami, ngizakhuluma; Israyeli, ngizafakaza ngimelene lawe. NginguNkulunkulu, uNkulunkulu wakho. 8Kangikusoli ngenxa yemihlatshelo yakho; leminikelo yakho yokutshiswa ihlala iphambi kwami. 9Kangiyikuthatha ijongosi elivela emzini wakho, lezimpongo ezivela ezibayeni zakho. 10Ngoba ngeyami yonke inyamazana yehlathi, izinkomo ezisentabeni eziyizinkulungwane. 11Ngiyazazi izinyoni zonke zezintaba, lezilo zommango zikimi. 12Uba bengilambile, bengingayikukutshela, ngoba umhlaba ngowami lokugcwala kwawo. 13Ngizayidla yini inyama yezinkunzi, kumbe nginathe igazi lezimpongo? 14Nikela kuNkulunkulu umhlatshelo wokubonga, ukhokhe izithembiso zakho koPhezukonke. 15Ungibize esukwini lokuhlupheka, ngizakukhulula, ubusungidumisa.

16Kodwa komubi uNkulunkulu uthi: Ulani lokuthi utshumayele izimiso zami, kumbe uthathe isivumelwano sami emlonyeni wakho? 17Ngoba wena uzonda ukuqondiswa, ulahla amazwi ami emva kwakho. 18Uba ubona isela, uthokozelana lalo, lesabelo sakho sisezifebeni. 19Umlomo wakho uyawunikela ebubini, lolimi lwakho luqambe inkohliso. 20Uhlala ukhulume umelene lomfowenu, uhlebe indodana kanyoko. 21Lezizinto uzenzile, ngathula; wacabanga ukuthi nginjengawe kanye. Ngizakukhuza, ngikuhlele phambi kwamehlo akho. 22Kuqapheleni-ke lokhu, lina elikhohlwa uNkulunkulu, hlezi ngilidabule, kungabi khona okukhululayo. 23Onikela umnikelo wokubonga uyangidumisa; lolungisa indlela yakhe ngizambonisa usindiso lukaNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele