Psalms 50

Ukudumisa okuqotho

Isihlabelelo sikaAsafi

UNkulunkulu wabonkulunkulu, i Nkosi, ukhulumile, ubiza umhlaba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekutshoneni kwalo. EseZiyoni, ukuphelela kobuhle, uNkulunkulu ukhanyile. UNkulunkulu wethu uzakuza, kayikuthula; umlilo phambi kwakhe uzaqothula, enhlangothini zonke zakhe kuzakuba lesiphepho esikhulu. Uzabiza amazulu ephezulu, lomhlaba, ukwahlulela abantu bakhe. Buthelani kimi abangcwele bami, abenza isivumelwano lami ngomhlatshelo. Lamazulu azatshumayela ukulunga kwakhe, ngoba uNkulunkulu ngokwakhe ungumahluleli. Selah. Zwanini bantu bami, ngizakhuluma; Israyeli, ngizafakaza ngimelene lawe. NginguNkulunkulu, uNkulunkulu wakho. Kangikusoli ngenxa yemihlatshelo yakho; leminikelo yakho yokutshiswa ihlala iphambi kwami. Kangiyikuthatha ijongosi elivela emzini wakho, lezimpongo ezivela ezibayeni zakho. 10 Ngoba ngeyami yonke inyamazana yehlathi, izinkomo ezisentabeni eziyizinkulungwane. 11 Ngiyazazi izinyoni zonke zezintaba, lezilo zommango zikimi. 12 Uba bengilambile, bengingayikukutshela, ngoba umhlaba ngowami lokugcwala kwawo. 13 Ngizayidla yini inyama yezinkunzi, kumbe nginathe igazi lezimpongo? 14 Nikela kuNkulunkulu umhlatshelo wokubonga, ukhokhe izithembiso zakho koPhezukonke. 15 Ungibize esukwini lokuhlupheka, ngizakukhulula, ubusungidumisa.

16 Kodwa komubi uNkulunkulu uthi: Ulani lokuthi utshumayele izimiso zami, kumbe uthathe isivumelwano sami emlonyeni wakho? 17 Ngoba wena uzonda ukuqondiswa, ulahla amazwi ami emva kwakho. 18 Uba ubona isela, uthokozelana lalo, lesabelo sakho sisezifebeni. 19 Umlomo wakho uyawunikela ebubini, lolimi lwakho luqambe inkohliso. 20 Uhlala ukhulume umelene lomfowenu, uhlebe indodana kanyoko. 21 Lezizinto uzenzile, ngathula; wacabanga ukuthi nginjengawe kanye. Ngizakukhuza, ngikuhlele phambi kwamehlo akho. 22 Kuqapheleni-ke lokhu, lina elikhohlwa uNkulunkulu, hlezi ngilidabule, kungabi khona okukhululayo. 23 Onikela umnikelo wokubonga uyangidumisa; lolungisa indlela yakhe ngizambonisa usindiso lukaNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele