Psalms 51

Umkhuleko wokucela ukuhlanjululwa esonweni

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida. Lapho uNathani umprofethi wafika kuye esengene kuBathisheba

1 Ngihawukela, Nkulunkulu, ngokobubele bakho; ngobunengi besihawu sakho yesula iziphambeko zami. 2Ungigezisise ebubini bami, ungihlambulule esonweni sami. 3Ngoba mina ngiyazivuma iziphambeko zami, lesono sami sihlezi siphambi kwami.

4Ngonile kuwe, wena wedwa, ngenze okubi emehlweni akho, ukuze kuthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho, uhlanzeke ekwahluleleni kwakho. 5Khangela, ngazalelwa ebubini, lomama wangomulela esonweni. 6Khangela, uthanda iqiniso endaweni ezingaphakathi; lekusithekeni ungenza ngazi inhlakanipho.

7Ngihlanze ngehisope*, ngizahlambuluka; ngigezisa, ngizakuba mhlophe kuleliqhwa elikhithikayo. 8Ngizwise intokozo lenjabulo, ukuze athabe amathambo owachobozileyo. 9Fihla ubuso bakho ezonweni zami, wesule zonke iziphambeko zami. 10Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlambulukileyo, njalo uvuselele umoya oqinileyo phakathi kwami. 11Ungangilahli ebusweni bakho, njalo ungasusi umoya wakho ongcwele kimi. 12Buyisela kimi intokozo yosindiso lwakho, ungisekele ngomoya okhululekileyo. 13Khona ngizafundisa abaphambukayo indlela zakho, lezoni zizaphendukela kuwe.

14Ngikhulula ecaleni legazi, Nkulunkulu, Nkulunkulu wosindiso lwami, ulimi lwami luzahlabelela kakhulu ngokulunga kwakho. 15Nkosi, vula indebe zami, lomlomo wami uzamemezela indumiso yakho. 16Ngoba kawuthandi umhlatshelo, ngoba bengizawunika; kawuthokozi ngomnikelo wokutshiswa. 17Imihlatshelo kaNkulunkulu ingumoya odabukileyo; inhliziyo edabukileyo leyephukileyo, Nkulunkulu, kawuyikuyidelela.

18Yenzele iZiyoni okuhle ngokuthanda kwakho; uyakhe imiduli yeJerusalema. 19Khona uzajabulela iminikelo yokulunga, umnikelo wokutshiswa, lomnikelo wonke; khona bezanikela amajongosi phezu kwelathi lakho.

Copyright information for Ndebele