Psalms 52

Ubuze bokuzincoma ngokwenza okubi

Kumqondisi wokuhlabelela. Masikili. EsikaDavida. Lapho uDowegi umEdoma esiza etshela uSawuli wathi kuye: UDavida ufikile endlini kaAhimeleki

Uzincomelani ngokubi, qhawe? Umusa kaNkulunkulu ukulo lonke usuku. Ulimi lwakho luceba konke ukuganga, njengensingo ebukhali, lwenza inkohliso. Uthanda okubi kulokuhle; amanga kulokukhuluma iqiniso. Selah. Uthanda wonke amazwi okuginya, limi lwenkohliso. UNkulunkulu laye uzakubhidliza phakade, akususe, akuhluthune ethenteni, akusiphune elizweni labaphilayo. Selah.

Abalungileyo bazakubona besabe, bazamhleka, besithi: Khangelani, umuntu ongamenzanga uNkulunkulu abe yinqaba yakhe, kodwa wathembela ebunengini benotho yakhe, eqinile ekugangeni kwakhe. Kodwa nginjengesihlahla somhlwathi esiluhlaza endlini kaNkulunkulu. Ngiyathemba emuseni kaNkulunkulu phakade laphakade. Ngizakudumisa kuze kube phakade ngoba ukwenzile. Ngizalindela ibizo lakho, ngoba lihle phambi kwabangcwele bakho.

Copyright information for Ndebele