Psalms 52

Ubuze bokuzincoma ngokwenza okubi

Kumqondisi wokuhlabelela. Masikili. EsikaDavida. Lapho uDowegi umEdoma esiza etshela uSawuli wathi kuye: UDavida ufikile endlini kaAhimeleki

1 Uzincomelani ngokubi, qhawe? Umusa kaNkulunkulu ukulo lonke usuku. 2Ulimi lwakho luceba konke ukuganga, njengensingo ebukhali, lwenza inkohliso. 3Uthanda okubi kulokuhle; amanga kulokukhuluma iqiniso. Selah. 4Uthanda wonke amazwi okuginya, limi lwenkohliso. 5UNkulunkulu laye uzakubhidliza phakade, akususe, akuhluthune ethenteni, akusiphune elizweni labaphilayo. Selah.

6Abalungileyo bazakubona besabe, bazamhleka, besithi: 7Khangelani, umuntu ongamenzanga uNkulunkulu abe yinqaba yakhe, kodwa wathembela ebunengini benotho yakhe, eqinile ekugangeni kwakhe. 8Kodwa nginjengesihlahla somhlwathi esiluhlaza endlini kaNkulunkulu. Ngiyathemba emuseni kaNkulunkulu phakade laphakade. 9Ngizakudumisa kuze kube phakade ngoba ukwenzile. Ngizalindela ibizo lakho, ngoba lihle phambi kwabangcwele bakho.

Copyright information for Ndebele