Psalms 54

Umkhuleko wokucela ukusizwa ezitheni

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. Masikili. EsikaDavida. Lapho amaZifi eza athi kuSawuli: UDavida kacatshanga yini kithi?

Nkulunkulu, ngisindisa ngebizo lakho, ungahlulele ngamandla akho. Nkulunkulu, zwana umkhuleko wami, ubeke indlebe emazwini omlomo wami. Ngoba abemzini bangivukele, abalolunya badinga umphefumulo wami, kababekanga uNkulunkulu phambi kwabo. Selah.

Khangela, uNkulunkulu ungumsizi wami; iNkosi ilalabo abasekela umphefumulo wami. Izaphindisela ububi ezitheni zami. Baqume ngeqiniso lakho. Ngizanikela umhlatshelo kuwe ngokukhululeka, ngizadumisa ibizo lakho,  Nkosi, ngoba lihle. Ngoba ungikhulule ekuhluphekeni konke, lelihlo lami libonile ezitheni zami.

Copyright information for Ndebele