Psalms 55

Umkhuleko womuntu okhohliswayo

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. Masikili. EsikaDavida

Beka indlebe, Nkulunkulu, emkhulekweni wami, ungazifihli ekunxuseni kwami. Lalela kimi, ungiphendule; ngiyalila ekukhalazeni kwami, ngenza umsindo, ngenxa yelizwi lesitha, ngenxa yembandezelo yomubi; ngoba bangethwesa ububi, lengentukuthelo bayangizonda. Inhliziyo yami iyafutha phakathi kwami, lezethuso zokufa ziwele phezu kwami. Uvalo lokuthuthumela kungifikele, lokwesaba okukhulu kungigubuzele. Ngasengisithi: Kungathi ngabe ngilempiko njengejuba! Bengizaphaphela engingahlala khona. Khangela, bengingabalekela khatshana ngihlale enkangala. Selah. Bengizaphangisisa ukuphunyuka kwami, ngisuke emoyeni ovunguzayo, esiphephweni.

Sanganisa, Nkosi, yehlukanisa ulimi lwabo. Ngoba ngibone udlakela lokuxabana emzini. 10 Emini lebusuku bayawubhoda phezu kwemithangala yawo; njalo ububi lenkathazo kuphakathi kwawo. 11 Inkohlakalo iphakathi kwawo; imbandezelo lenkohliso kakusuki emgwaqweni wawo. 12 Ngoba kakusisitha esingiyangisayo, uba kunjalo bengizakuthwala; kakusuye ongizondayo oziphakamisa phezu kwami; uba kunjalo bengizamcatshela. 13 Kodwa nguwe, umuntu olingana lami, umngane wami lowejwayelene lami. 14 Esasicebisana ngokumnandi sonke, saya endlini kaNkulunkulu silixuku.

15 Ukufa kakubazume, kabehlele esihogweni bephila, ngoba ububi busemizini yabo, phakathi kwabo. 16 Mina ngizabiza uNkulunkulu, i Nkosi ingisindise-ke. 17 Kusihlwa lekuseni lemini ngizakhalaza ngikhale kakhulu, ibisilizwa ilizwi lami. 18 Ikhululile umphefumulo wami ngokuthula empini emelene lami, ngoba babebanengi kimi. 19 UNkulunkulu uzakuzwa, abahluphe, ngitsho yena obehlezi endulo. Selah. Ngoba bengelazinguquko, ngakho kabamesabi uNkulunkulu. 20 Welule isandla sakhe kwabaxolelene laye, wasingcolisa isivumelwano sakhe. 21 Umlomo wakhe wawubutshelezi kulolaza, kanti inhliziyo yakhe yimpi; amazwi akhe abuthakathaka kulamafutha, kanti azinkemba ezihwatshiweyo.

22 Phosela umthwalo wakho phezu kwe Nkosi, yona izakusekela; kayiyikuvuma lanini ukuthi olungileyo anyikinywe. 23 Kodwa wena, Nkulunkulu, uzabehlisela emgodini wokubhujiswa; abantu begazi lenkohliso kabayikufinyelela lengxenyeni eyodwa kwezimbili yensuku zabo. Kodwa mina ngizathemba kuwe.

Copyright information for Ndebele