Psalms 55

Umkhuleko womuntu okhohliswayo

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. Masikili. EsikaDavida

1 Beka indlebe, Nkulunkulu, emkhulekweni wami, ungazifihli ekunxuseni kwami. 2Lalela kimi, ungiphendule; ngiyalila ekukhalazeni kwami, ngenza umsindo, 3ngenxa yelizwi lesitha, ngenxa yembandezelo yomubi; ngoba bangethwesa ububi, lengentukuthelo bayangizonda. 4Inhliziyo yami iyafutha phakathi kwami, lezethuso zokufa ziwele phezu kwami. 5Uvalo lokuthuthumela kungifikele, lokwesaba okukhulu kungigubuzele. 6Ngasengisithi: Kungathi ngabe ngilempiko njengejuba! Bengizaphaphela engingahlala khona. 7Khangela, bengingabalekela khatshana ngihlale enkangala. Selah. 8Bengizaphangisisa ukuphunyuka kwami, ngisuke emoyeni ovunguzayo, esiphephweni.

9Sanganisa, Nkosi, yehlukanisa ulimi lwabo. Ngoba ngibone udlakela lokuxabana emzini. 10Emini lebusuku bayawubhoda phezu kwemithangala yawo; njalo ububi lenkathazo kuphakathi kwawo. 11Inkohlakalo iphakathi kwawo; imbandezelo lenkohliso kakusuki emgwaqweni wawo. 12Ngoba kakusisitha esingiyangisayo, uba kunjalo bengizakuthwala; kakusuye ongizondayo oziphakamisa phezu kwami; uba kunjalo bengizamcatshela. 13Kodwa nguwe, umuntu olingana lami, umngane wami lowejwayelene lami. 14Esasicebisana ngokumnandi sonke, saya endlini kaNkulunkulu silixuku.

15Ukufa kakubazume, kabehlele esihogweni bephila, ngoba ububi busemizini yabo, phakathi kwabo. 16Mina ngizabiza uNkulunkulu, i Nkosi ingisindise-ke. 17Kusihlwa lekuseni lemini ngizakhalaza ngikhale kakhulu, ibisilizwa ilizwi lami. 18Ikhululile umphefumulo wami ngokuthula empini emelene lami, ngoba babebanengi kimi. 19UNkulunkulu uzakuzwa, abahluphe, ngitsho yena obehlezi endulo. Selah. Ngoba bengelazinguquko, ngakho kabamesabi uNkulunkulu. 20Welule isandla sakhe kwabaxolelene laye, wasingcolisa isivumelwano sakhe. 21Umlomo wakhe wawubutshelezi kulolaza, kanti inhliziyo yakhe yimpi; amazwi akhe abuthakathaka kulamafutha, kanti azinkemba ezihwatshiweyo.

22Phosela umthwalo wakho phezu kwe Nkosi, yona izakusekela; kayiyikuvuma lanini ukuthi olungileyo anyikinywe. 23Kodwa wena, Nkulunkulu, uzabehlisela emgodini wokubhujiswa; abantu begazi lenkohliso kabayikufinyelela lengxenyeni eyodwa kwezimbili yensuku zabo. Kodwa mina ngizathemba kuwe.

Copyright information for Ndebele