Psalms 56

Ukuthemba uNkulunkulu

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeJonathi-elemi-rekokimi. IMikitami kaDavida. AmaFilisti esembambile eGathi

Woba lomusa kimi, Nkulunkulu, ngoba umuntu ufuna ukungiginya; usuku lonke esilwa uyangicindezela. Izitha zami zifuna ukungiginya usuku lonke, ngoba zinengi ezilwa zimelene lami, wena oPhezukonke.

Mhla ngisesaba, mina ngizathemba kuwe. KuNkulunkulu ngizadumisa ilizwi lakhe, kuNkulunkulu ngiyathemba, angiyikwesaba. Inyama ingenzani kimi?

Usuku lonke baphambanisa amazwi ami; yonke imicabango yabo imelene lami ngokubi. Bayabuthana, bagugube, bona baqaphelise izinyathelo zami, njengabalindele umphefumulo wami. Bazaphunyuka yini ngobubi? Ekuthukutheleni wisela phansi abantu, Nkulunkulu.

Ukuzulazula kwami ukubalile; wena faka izinyembezi zami embodleleni yakho; kazikho ogwalweni lwakho yini? Khona izitha zami zizabuyela emuva mhla ngibizayo. Ngiyakwazi lokhu ukuthi uNkulunkulu ukimi. 10 KuNkulunkulu ngizadumisa ilizwi, e Nkosini ngizadumisa ilizwi. 11 KuNkulunkulu ngiyathemba, angiyikwesaba. Umuntu angenzani kimi?

12 Nkulunkulu, izifungo zakho ziphezu kwami; ngizabuyisela kuwe izindumiso. 13 Ngoba uwukhulule umphefumulo wami ekufeni; ubungekhulule yini inyawo zami ekuweni, ukuze ngihambe phambi kukaNkulunkulu ekukhanyeni kwabaphilayo?

Copyright information for Ndebele