Psalms 56

Ukuthemba uNkulunkulu

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeJonathi-elemi-rekokimi. IMikitami kaDavida. AmaFilisti esembambile eGathi

1 Woba lomusa kimi, Nkulunkulu, ngoba umuntu ufuna ukungiginya; usuku lonke esilwa uyangicindezela. 2Izitha zami zifuna ukungiginya usuku lonke, ngoba zinengi ezilwa zimelene lami, wena oPhezukonke.

3Mhla ngisesaba, mina ngizathemba kuwe. 4KuNkulunkulu ngizadumisa ilizwi lakhe, kuNkulunkulu ngiyathemba, angiyikwesaba. Inyama ingenzani kimi?

5Usuku lonke baphambanisa amazwi ami; yonke imicabango yabo imelene lami ngokubi. 6Bayabuthana, bagugube, bona baqaphelise izinyathelo zami, njengabalindele umphefumulo wami. 7Bazaphunyuka yini ngobubi? Ekuthukutheleni wisela phansi abantu, Nkulunkulu.

8Ukuzulazula kwami ukubalile; wena faka izinyembezi zami embodleleni yakho; kazikho ogwalweni lwakho yini? 9Khona izitha zami zizabuyela emuva mhla ngibizayo. Ngiyakwazi lokhu ukuthi uNkulunkulu ukimi. 10KuNkulunkulu ngizadumisa ilizwi, e Nkosini ngizadumisa ilizwi. 11KuNkulunkulu ngiyathemba, angiyikwesaba. Umuntu angenzani kimi?

12Nkulunkulu, izifungo zakho ziphezu kwami; ngizabuyisela kuwe izindumiso. 13Ngoba uwukhulule umphefumulo wami ekufeni; ubungekhulule yini inyawo zami ekuweni, ukuze ngihambe phambi kukaNkulunkulu ekukhanyeni kwabaphilayo?

Copyright information for Ndebele