Psalms 57

Umkhuleko wokucela ukukhululwa

Kumqondisi wokuhlabelela. Alithashethi. IMikitami kaDavida. Ekubalekeleni kwakhe ubuso bukaSawuli ebhalwini

Ngihawukela, Nkulunkulu, ngihawukela, ngoba umphefumulo wami uthembela kuwe; yebo, emthunzini wempiko zakho ngizaphephela, zize zedlule incithakalo. Ngizakhala kuNkulunkulu oPhezukonke, kuNkulunkulu ongiphelelisela khona. Uzathumela esemazulwini, angisindise, ayangise ofuna ukungiginya. Selah. UNkulunkulu uzathumela umusa wakhe leqiniso lakhe.

Umphefumulo uphakathi kwezilwane, ngilala phakathi kwabavuthayo, amadodana abantu, omazinyo abo ayimikhonto lemitshoko, lolimi lwabo luyinkemba ebukhali. Phakama ngaphezu kwamazulu, Nkulunkulu; ubukhosi bakho bube phezu komhlaba wonke. Balungisele izinyathelo zami imbule; umphefumulo wami ukhotheme; bagebhe igodi phambi kwami; bawele phakathi kwalo. Selah.

Inhliziyo yami iqinisiwe, Nkulunkulu, inhliziyo yami iqinisiwe. Ngizahlabelela ngihube indumiso. Vuka, dumo lwami! Vuka, gubhu lwezintambo lechacho! Ngizavusa ukusa. Ngizakudumisa phakathi kwabantu, Nkosi, ngihlabelele kuwe phakathi kwezizwe. 10 Ngoba umusa wakho mkhulu kuze kube semazulwini, leqiniso lakho kuze kube semayezini. 11 Phakama ngaphezu kwamazulu, Nkulunkulu; ubukhosi bakho bube phezu komhlaba wonke.

Copyright information for Ndebele