Psalms 58

Ukucela ukuthi ababi bachithwe

Kumqondisi wokuhlabelela. Alithashethi. IMikitami kaDavida

Isibili likhuluma okulungileyo yini, babusi? Lehlulela ngokuqonda yini, madodana abantu? Yebo, enhliziyweni lenza okubi, lilinganisa udlakela lwezandla zenu emhlabeni. Ababi baphambuka kusukela esiswini, bayaduha kusukela esizalweni, beqamba amanga. Ubuhlungu babo bunjengobuhlungu benyoka, banjengebululu elingezwayo, elivimba indlebe yalo, ukuze lingezwa ilizwi labalumbi abalumba amalumbo ngokuhlakanipha.

Nkulunkulu, yephula amazinyo abo emlonyeni wabo, uphohloze amazinyo emihlathi yamabhongo ezilwane,  Nkosi. Kabancibilike njengamanzi ahambayo; nxa egobisa imitshoko yakhe, kababe njengabaqunywe iziqa. Kahambe njengomnenke oncibilikayo; njengomphunzo owesifazana, kabangaliboni ilanga. Imbiza zenu zingakaluzwa ukhuni lwameva, uzabaphephula esiphephweni njengabaphilayo njengentukuthelweni.

10 Olungileyo uzathokoza lapho ebona impindiselo, uzageza inyawo zakhe egazini lomubi. 11 Ukuze umuntu athi: Impela ukhona umvuzo
 umvuzo: Heb.  isithelo.
wolungileyo; impela ukhona uNkulunkulu owahlulela emhlabeni.

Copyright information for Ndebele