Psalms 58

Ukucela ukuthi ababi bachithwe

Kumqondisi wokuhlabelela. Alithashethi. IMikitami kaDavida

1 Isibili likhuluma okulungileyo yini, babusi? Lehlulela ngokuqonda yini, madodana abantu? 2Yebo, enhliziyweni lenza okubi, lilinganisa udlakela lwezandla zenu emhlabeni. 3Ababi baphambuka kusukela esiswini, bayaduha kusukela esizalweni, beqamba amanga. 4Ubuhlungu babo bunjengobuhlungu benyoka, banjengebululu elingezwayo, elivimba indlebe yalo, 5ukuze lingezwa ilizwi labalumbi abalumba amalumbo ngokuhlakanipha.

6Nkulunkulu, yephula amazinyo abo emlonyeni wabo, uphohloze amazinyo emihlathi yamabhongo ezilwane,  Nkosi. 7Kabancibilike njengamanzi ahambayo; nxa egobisa imitshoko yakhe, kababe njengabaqunywe iziqa. 8Kahambe njengomnenke oncibilikayo; njengomphunzo owesifazana, kabangaliboni ilanga. 9Imbiza zenu zingakaluzwa ukhuni lwameva, uzabaphephula esiphephweni njengabaphilayo njengentukuthelweni.

10Olungileyo uzathokoza lapho ebona impindiselo, uzageza inyawo zakhe egazini lomubi. 11Ukuze umuntu athi: Impela ukhona umvuzo
 umvuzo: Heb.  isithelo.
wolungileyo; impela ukhona uNkulunkulu owahlulela emhlabeni.

Copyright information for Ndebele