Psalms 59

Umkhuleko wokucela ukukhululwa ezitheni

Kumqondisi wokuhlabelela. Alitashethi. IMikitami kaDavida. USawuli esethume, njalo balinda indlu ukumbulala

1 Ngikhulula ezitheni zami, Nkulunkulu wami, ungimise ngaphezu kwabangivukelayo. 2Ngikhulula kubenzi bobubi, ungisindise ebantwini abomele igazi.

3Ngoba, khangela, bacathamela umphefumulo wami; abalamandla bayangihlanganyela, kungekho siphambeko sami njalo kungekho sono sami,  Nkosi. 4Ngaphandle kwecala bayagijima bezilungisa. Vuka, ungihlangabeze, ubone. 5Wena-ke,  Nkosi Nkulunkulu wamabandla, Nkulunkulu kaIsrayeli; vuka ukuze uhambele zonke izizwe, ungahawukeli lamunye wabakhohlisayo ebubini. Selah. 6Bayabuyela kusihlwa, behlaba umkhulungwane njengenja, bezingelezela umuzi. 7Khangela, bempompoloza ngomlomo wabo, inkemba zisendebeni zabo, ngoba bathi: Ngubani ozwayo? 8Kodwa wena,  Nkosi, uzabahleka, uzaziklolodela zonke izizwe. 9Ngenxa yamandla akhe ngizalindela kuwe, ngoba uNkulunkulu uyinqaba yami. 10UNkulunkulu womusa wami uzangandulela; uNkulunkulu uzangenza ngibukele izitha zami. 11Ungazibulali, hlezi abantu bakithi bakhohlwe; uzizulazulise ngamandla akho, uzehlisele phansi, wena sihlangu sethu, Nkosi. 12Ngesono somlomo wazo, ngelizwi lendebe zazo, kazibanjwe ekuzigqajeni kwazo, langenxa yokuhlambaza lokuqamba amanga ezikukhulumayo. 13Uziqede ngokuthukuthela, uziqede zingabi khona, ukuze bazi ukuthi uNkulunkulu uyabusa koJakobe, kuze kube sekupheleni komhlaba. Selah. 14Kababuyele-ke kusihlwa behlaba umkhulungwane njengenja, bezingelezela umuzi. 15Bona kabazulazulele ukudla, nxa bengasuthanga kabalale.

16Kodwa mina ngizahlabelela ngamandla akho; yebo, ngizahlabelela kakhulu ekuseni ngomusa wakho; ngoba ube yinqaba yami lesiphephelo sami ngosuku lokuhlupheka kwami. 17Mandla ami, ngizahlabelela kuwe, ngoba uNkulunkulu uyinqaba yami, uNkulunkulu womusa wami.

Copyright information for Ndebele