Psalms 59

Umkhuleko wokucela ukukhululwa ezitheni

Kumqondisi wokuhlabelela. Alitashethi. IMikitami kaDavida. USawuli esethume, njalo balinda indlu ukumbulala

Ngikhulula ezitheni zami, Nkulunkulu wami, ungimise ngaphezu kwabangivukelayo. Ngikhulula kubenzi bobubi, ungisindise ebantwini abomele igazi.

Ngoba, khangela, bacathamela umphefumulo wami; abalamandla bayangihlanganyela, kungekho siphambeko sami njalo kungekho sono sami,  Nkosi. Ngaphandle kwecala bayagijima bezilungisa. Vuka, ungihlangabeze, ubone. Wena-ke,  Nkosi Nkulunkulu wamabandla, Nkulunkulu kaIsrayeli; vuka ukuze uhambele zonke izizwe, ungahawukeli lamunye wabakhohlisayo ebubini. Selah. Bayabuyela kusihlwa, behlaba umkhulungwane njengenja, bezingelezela umuzi. Khangela, bempompoloza ngomlomo wabo, inkemba zisendebeni zabo, ngoba bathi: Ngubani ozwayo? Kodwa wena,  Nkosi, uzabahleka, uzaziklolodela zonke izizwe. Ngenxa yamandla akhe ngizalindela kuwe, ngoba uNkulunkulu uyinqaba yami. 10 UNkulunkulu womusa wami uzangandulela; uNkulunkulu uzangenza ngibukele izitha zami. 11 Ungazibulali, hlezi abantu bakithi bakhohlwe; uzizulazulise ngamandla akho, uzehlisele phansi, wena sihlangu sethu, Nkosi. 12 Ngesono somlomo wazo, ngelizwi lendebe zazo, kazibanjwe ekuzigqajeni kwazo, langenxa yokuhlambaza lokuqamba amanga ezikukhulumayo. 13 Uziqede ngokuthukuthela, uziqede zingabi khona, ukuze bazi ukuthi uNkulunkulu uyabusa koJakobe, kuze kube sekupheleni komhlaba. Selah. 14 Kababuyele-ke kusihlwa behlaba umkhulungwane njengenja, bezingelezela umuzi. 15 Bona kabazulazulele ukudla, nxa bengasuthanga kabalale.

16 Kodwa mina ngizahlabelela ngamandla akho; yebo, ngizahlabelela kakhulu ekuseni ngomusa wakho; ngoba ube yinqaba yami lesiphephelo sami ngosuku lokuhlupheka kwami. 17 Mandla ami, ngizahlabelela kuwe, ngoba uNkulunkulu uyinqaba yami, uNkulunkulu womusa wami.

Copyright information for Ndebele