Psalms 6

Umkhuleko wokucela umusa ngesikhathi sokuhlupheka

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi, ngeSheminithi. Isihlabelelo sikaDavida

1  Nkosi, ungangikhuzi entukuthelweni yakho, ungangijezisi ekuvutheni kolaka lwakho. 2Woba lomusa kimi,  Nkosi, ngoba ngibuthakathaka.  Nkosi, ngisilisa mina, ngoba amathambo ami ayaqaqamba. 3Lomphefumulo wami ukhathazekile kakhulu: Kodwa wena,  Nkosi, koze kube nini? 4Phenduka,  Nkosi, khulula umphefumulo wami; ungisindise ngenxa yomusa wakho. 5Ngoba ekufeni kakukho ukukukhumbula; engcwabeni ngubani ozakubonga? 6Ngikhathele yikububula kwami; ubusuku bonke ngintshezisa icansi lami, ngezinyembezi zami ngimanzisise umbheda wami. 7Ilihlo lami lidliwe ngenxa yosizi, liyaguga ngenxa yezitha zami zonke.

8Sukani kimi, lonke benzi bokubi, ngoba i Nkosi izwile ilizwi lokulila kwami. 9I Nkosi izwile ukuncenga kwami; i Nkosi izakwemukela umkhuleko wami. 10Zonke izitha zami zizayangeka zitshaywe luvalo kakhulu; zizaphenduka, zihle ziyangeke.

Copyright information for Ndebele