Psalms 6

Umkhuleko wokucela umusa ngesikhathi sokuhlupheka

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi, ngeSheminithi. Isihlabelelo sikaDavida

 Nkosi, ungangikhuzi entukuthelweni yakho, ungangijezisi ekuvutheni kolaka lwakho. Woba lomusa kimi,  Nkosi, ngoba ngibuthakathaka.  Nkosi, ngisilisa mina, ngoba amathambo ami ayaqaqamba. Lomphefumulo wami ukhathazekile kakhulu: Kodwa wena,  Nkosi, koze kube nini? Phenduka,  Nkosi, khulula umphefumulo wami; ungisindise ngenxa yomusa wakho. Ngoba ekufeni kakukho ukukukhumbula; engcwabeni ngubani ozakubonga? Ngikhathele yikububula kwami; ubusuku bonke ngintshezisa icansi lami, ngezinyembezi zami ngimanzisise umbheda wami. Ilihlo lami lidliwe ngenxa yosizi, liyaguga ngenxa yezitha zami zonke.

Sukani kimi, lonke benzi bokubi, ngoba i Nkosi izwile ilizwi lokulila kwami. I Nkosi izwile ukuncenga kwami; i Nkosi izakwemukela umkhuleko wami. 10 Zonke izitha zami zizayangeka zitshaywe luvalo kakhulu; zizaphenduka, zihle ziyangeke.

Copyright information for Ndebele