Psalms 60

Umkhuleko wokucela ukusizwa lokunqoba

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeShushani Eduthi. IMikitami kaDavida. Ukufundisa. Esilwa lamaSiriya-Naharayimi lamaSiriya-Zoba, lapho uJowabi wabuyela watshaya amaEdoma esihotsheni setswayi, inkulungwane ezilitshumi lambili

Nkulunkulu, ubusilahlile, wasibhidliza, wathukuthela; buyela kithi. Uzamazamisile umhlaba, wawuqhekeza; silisa imikenke yawo, ngoba uyazamazama. Abantu bakho ubabonisile okulukhuni; usinathise iwayini lokudiyazela. Ubanikile labo abakwesabayo isiboniso, ukuze siphakanyiswe ngenxa yeqiniso. Selah. Ukuze abathandekayo bakho bakhululwe; sindisa ngesandla sakho sokunene, usiphendule.

UNkulunkulu ukhulumile ebungcweleni bakhe. Ngizathaba, ngilabe iShekema, ngilinganise isihotsha seSukothi. Ngeyami iGileyadi, njalo ngowami uManase, loEfrayimi ungamandla ekhanda lami, uJuda ngumnikimthetho wami. UMowabi ungumganu wami wokugezela; phezu kukaEdoma ngizaphosela inyathela lami; ngizamemeza ngokuthaba phezu kweFilisti.

Ngubani ozangisa emzini oqinileyo? Ngubani ozangiholela eEdoma? 10 Kawusilahlanga yini, Nkulunkulu? Kawuphumanga, Nkulunkulu, lamabutho ethu! 11 Siphe usizo ekuhlupheni, ngoba luyize uncedo lomuntu. 12 KuNkulunkulu sizakwenza ngobuqhawe, ngoba yena uzanyathelela phansi izitha zethu.

Copyright information for Ndebele