Psalms 61

Umkhuleko wokucela ukuvikelwa

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. EsikaDavida

Zwana, Nkulunkulu, ukukhala kwami, ulalele umkhuleko wami.

Ngisemkhawulweni womhlaba ngizakhala kuwe, inhliziyo yami isiphela amandla; ngikhokhelela edwaleni eliphakemeyo kulami. Ngoba ubuyisiphephelo sami, inqaba eqinileyo kuso isitha. Ngizahlala ethenteni lakho kuze kube nininini, ngiphephele kungubudo yempiko zakho. Selah. Ngoba wena, Nkulunkulu, uzwile izifungo zami, wanginika ilifa labesaba ibizo lakho. Uzakwengeza izinsuku ezinsukwini zenkosi; iminyaka yayo izakuba njengesizukulwana lesizukulwana. Kayihlale phambi kukaNkulunkulu kuze kube nininini; umise umusa leqiniso, ukuze kuyilondoloze.

Ngalokho ngizahlabela indumiso ebizweni lakho kuze kube nininini, ukuze ngigcwalise izifungo zami insuku ngensuku.

Copyright information for Ndebele