Psalms 61

Umkhuleko wokucela ukuvikelwa

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. EsikaDavida

1 Zwana, Nkulunkulu, ukukhala kwami, ulalele umkhuleko wami.

2Ngisemkhawulweni womhlaba ngizakhala kuwe, inhliziyo yami isiphela amandla; ngikhokhelela edwaleni eliphakemeyo kulami. 3Ngoba ubuyisiphephelo sami, inqaba eqinileyo kuso isitha. 4Ngizahlala ethenteni lakho kuze kube nininini, ngiphephele kungubudo yempiko zakho. Selah. 5Ngoba wena, Nkulunkulu, uzwile izifungo zami, wanginika ilifa labesaba ibizo lakho. 6Uzakwengeza izinsuku ezinsukwini zenkosi; iminyaka yayo izakuba njengesizukulwana lesizukulwana. 7Kayihlale phambi kukaNkulunkulu kuze kube nininini; umise umusa leqiniso, ukuze kuyilondoloze.

8Ngalokho ngizahlabela indumiso ebizweni lakho kuze kube nininini, ukuze ngigcwalise izifungo zami insuku ngensuku.

Copyright information for Ndebele