Psalms 63

Ukulangatha uNkulunkulu

Isihlabelelo sikaDavida, esenkangala yakoJuda

1 Nkulunkulu, unguNkulunkulu wami, ngizakudinga ngovivi; umphefumulo wami womela wena; inyama yami iyakulangatha, elizweni elomileyo leligagadekileyo, elingelamanzi. 2Njengoba ngikubonile endaweni engcwele, ngibone amandla akho lobukhosi bakho. 3Ngoba uthandolomusa lwakho lungcono kulempilo; indebe zami zizakudumisa. 4Ngokunjalo ngizakubusisa ngisaphila
 ngisaphila: Heb.  empilweni yami.
, ngiphakamise izandla zami ebizweni lakho.
5Umphefumulo wami uzasutha kungathi ngomnkantsho lamahwahwa, lomlomo wami uzadumisa ngezindebe ezithabisayo. 6Lapho ngikukhumbula embhedeni wami, emilindweni yebusuku ngizindla ngawe. 7Ngoba ubulusizo lwami, ngakho emthunzini wempiko zakho ngizahlabela ngithokoze. 8Umphefumulo wami unamathele ekukulandeleni, isandla sakho sokunene siyangisekela. 9Kodwa abadinga umphefumulo wami ukuwuchitha bazakuya ezindaweni zomhlaba eziphansi. 10Bazakuwa ngobukhali benkemba, babe yisabelo samakhanka. 11Kodwa inkosi izathokoza kuNkulunkulu; wonke ofunga ngaye uzazincoma; kodwa umlomo wabaqamba amanga uzavalwa.

Copyright information for Ndebele