Psalms 63

Ukulangatha uNkulunkulu

Isihlabelelo sikaDavida, esenkangala yakoJuda

Nkulunkulu, unguNkulunkulu wami, ngizakudinga ngovivi; umphefumulo wami womela wena; inyama yami iyakulangatha, elizweni elomileyo leligagadekileyo, elingelamanzi. Njengoba ngikubonile endaweni engcwele, ngibone amandla akho lobukhosi bakho. Ngoba uthandolomusa lwakho lungcono kulempilo; indebe zami zizakudumisa. Ngokunjalo ngizakubusisa ngisaphila
 ngisaphila: Heb.  empilweni yami.
, ngiphakamise izandla zami ebizweni lakho.
Umphefumulo wami uzasutha kungathi ngomnkantsho lamahwahwa, lomlomo wami uzadumisa ngezindebe ezithabisayo. Lapho ngikukhumbula embhedeni wami, emilindweni yebusuku ngizindla ngawe. Ngoba ubulusizo lwami, ngakho emthunzini wempiko zakho ngizahlabela ngithokoze. Umphefumulo wami unamathele ekukulandeleni, isandla sakho sokunene siyangisekela. Kodwa abadinga umphefumulo wami ukuwuchitha bazakuya ezindaweni zomhlaba eziphansi. 10 Bazakuwa ngobukhali benkemba, babe yisabelo samakhanka. 11 Kodwa inkosi izathokoza kuNkulunkulu; wonke ofunga ngaye uzazincoma; kodwa umlomo wabaqamba amanga uzavalwa.

Copyright information for Ndebele