Psalms 64

Umkhuleko wokucela ukuvikelwa ezitheni

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

1 Zwana, Nkulunkulu, ilizwi lami esikhalazweni sami, ulondoloze impilo yami ekwesabeni isitha. 2Ungifihle ecebeni elifihliweyo lababi, ekuxokozeleni kwabenzi bobubi, 3abalola ulimi lwabo njengenkemba, bagobise umtshoko wabo, ngitsho ilizwi elibabayo, 4ukutshoka opheleleyo besekusithekeni; bahle bamtshoke, bengesabi. 5Baziqinisa edabeni olubi, bekhuluma ngokuthiya, bathi: Ngubani ongayibona? 6Badingisisa iziphambeko; baphelelisa
 baphelelisa: Heb.  siphelelisa.
ukuhlola ngenkuthalo; ngitsho ingaphakathi yomuntu lenhliziyo ejulileyo.

7Kodwa uNkulunkulu uzabatshoka ngomtshoko masinyane; bazalinyazwa. 8Njalo bazakwenza olwabo ulimi luwele phezu kwabo; bonke abababonayo bazabaleka. 9Labo bonke abantu bazakwesaba, batshumayele isenzo sikaNkulunkulu, baqedisise umsebenzi wakhe. 10Olungileyo uzajabula e Nkosini, aphephele kuyo; bonke abaqotho ngenhliziyo bazazincoma.

Copyright information for Ndebele