Psalms 64

Umkhuleko wokucela ukuvikelwa ezitheni

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

Zwana, Nkulunkulu, ilizwi lami esikhalazweni sami, ulondoloze impilo yami ekwesabeni isitha. Ungifihle ecebeni elifihliweyo lababi, ekuxokozeleni kwabenzi bobubi, abalola ulimi lwabo njengenkemba, bagobise umtshoko wabo, ngitsho ilizwi elibabayo, ukutshoka opheleleyo besekusithekeni; bahle bamtshoke, bengesabi. Baziqinisa edabeni olubi, bekhuluma ngokuthiya, bathi: Ngubani ongayibona? Badingisisa iziphambeko; baphelelisa
 baphelelisa: Heb.  siphelelisa.
ukuhlola ngenkuthalo; ngitsho ingaphakathi yomuntu lenhliziyo ejulileyo.

Kodwa uNkulunkulu uzabatshoka ngomtshoko masinyane; bazalinyazwa. Njalo bazakwenza olwabo ulimi luwele phezu kwabo; bonke abababonayo bazabaleka. Labo bonke abantu bazakwesaba, batshumayele isenzo sikaNkulunkulu, baqedisise umsebenzi wakhe. 10 Olungileyo uzajabula e Nkosini, aphephele kuyo; bonke abaqotho ngenhliziyo bazazincoma.

Copyright information for Ndebele