Psalms 65

Ukubonga izipho zikaNkulunkulu

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida, ingoma

1 Ukudunyiswa kukulindele ngokuthula, Nkulunkulu, eZiyoni, lesifungo sizagcwaliswa kuwe. 2Wena ozwa umkhuleko, yonke inyama izakuza kuwe. 3Izinto zobubi zingehlule. Iziphambeko zethu, wena uzenzele inhlawulo yokuthula. 4Ubusisiwe omkhethayo, omsondezayo ukuthi ahlale emagumeni akho. Sizasutha ngokuhle kwendlu yakho, ithempeli lakho elingcwele. 5Ngezinto ezesabekayo uzasiphendula, Nkulunkulu wosindiso lwethu, themba lemikhawulo yonke yomhlaba, lelabakhatshana elwandle. 6Omisa izintaba ngamandla akhe, ebhince amandla. 7Othulisa ukuduma kwezinlwandle, lenhlokomo yamagagasi azo, lokuxokozela kwabantu. 8Labakhileyo emikhawulweni bayesaba iziboniso zakho; wenza kuhlabele kuthokoze ukuphuma kokusa lokokuhlwa.

9Uyahambela umhlaba uwuthelele, uwuvundise kakhulu; umfula kaNkulunkulu ugcwele amanzi; uyabalungisela amabele, lapho uwulungisa ngokunjalo. 10Uyathelela kakhulu imisele yawo, ulalise imigelo yawo, uyithambise ngezihlambo, ubusise ukumila kwawo. 11Uyethesa umnyaka ngomqhele wobuhle bakho; lemikhondo yakho ithonta amafutha. 12Ithontela amadlelo eganga, lamaqaqa embethe intokozo. 13Amadlelo embethe imihlambi, lezigodi zisitshekelwe ngamabele; kuyajabula kakhulu, njalo kuhlabele.

Copyright information for Ndebele