Psalms 65

Ukubonga izipho zikaNkulunkulu

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida, ingoma

Ukudunyiswa kukulindele ngokuthula, Nkulunkulu, eZiyoni, lesifungo sizagcwaliswa kuwe. Wena ozwa umkhuleko, yonke inyama izakuza kuwe. Izinto zobubi zingehlule. Iziphambeko zethu, wena uzenzele inhlawulo yokuthula. Ubusisiwe omkhethayo, omsondezayo ukuthi ahlale emagumeni akho. Sizasutha ngokuhle kwendlu yakho, ithempeli lakho elingcwele. Ngezinto ezesabekayo uzasiphendula, Nkulunkulu wosindiso lwethu, themba lemikhawulo yonke yomhlaba, lelabakhatshana elwandle. Omisa izintaba ngamandla akhe, ebhince amandla. Othulisa ukuduma kwezinlwandle, lenhlokomo yamagagasi azo, lokuxokozela kwabantu. Labakhileyo emikhawulweni bayesaba iziboniso zakho; wenza kuhlabele kuthokoze ukuphuma kokusa lokokuhlwa.

Uyahambela umhlaba uwuthelele, uwuvundise kakhulu; umfula kaNkulunkulu ugcwele amanzi; uyabalungisela amabele, lapho uwulungisa ngokunjalo. 10 Uyathelela kakhulu imisele yawo, ulalise imigelo yawo, uyithambise ngezihlambo, ubusise ukumila kwawo. 11 Uyethesa umnyaka ngomqhele wobuhle bakho; lemikhondo yakho ithonta amafutha. 12 Ithontela amadlelo eganga, lamaqaqa embethe intokozo. 13 Amadlelo embethe imihlambi, lezigodi zisitshekelwe ngamabele; kuyajabula kakhulu, njalo kuhlabele.

Copyright information for Ndebele