Psalms 66

Ukumdumisa uNkulunkulu lokumbonga

Kumqondisi wokuhlabelela. Ihubo, isihlabelelo

Mhubeleni ngentokozo uNkulunkulu, mhlaba wonke. Hlabelani ubukhosi bebizo lakhe, lenze udumo lwakhe lube lenkazimulo. Tshonini kuNkulunkulu lithi: Yeka ukwesabeka kwezenzo zakho! Ngenxa yobukhulu bamandla akho izitha zakho zizakuthobela ngenkohliso. Umhlaba wonke uzakukhonza, uhlabelele kuwe, bahlabelele ibizo lakho. Selah.

Wozani libone izenzo zikaNkulunkulu; uyesabeka ekwenzeni ebantwaneni babantu. Ulwandle waluphendula lwaba ngumhlaba owomileyo; bachapha umfula ngenyawo. Lapho sathokoza kuye. Ubusa ngamandla akhe kuze kube nininini; amehlo akhe ayazilinda izizwe; abalenkani kabangaziphakamisi. Selah.

Busisani uNkulunkulu, zizwe, lizwakalise ilizwi lendumiso yakhe. Obeka umphefumulo wethu empilweni, ongavumanga ukuthi unyawo lwethu lutshelele. 10 Ngoba usihlolile, Nkulunkulu, wasicenga njengokucengwa kwesiliva. 11 Wasingenisa embuleni, wabeka inhlupheko enkalweni zethu. 12 Wenze abantu bagade phezu kwekhanda lethu; sadabula emlilweni lasemanzini, kodwa wasikhuphela endaweni elokunengi.

13 Ngizangena endlini yakho ngileminikelo yokutshiswa; ngizakhokha kuwe izifungo zami, 14 indebe zami eziziphumisileyo, lomlomo wami ozikhulumileyo ngisekuhluphekeni. 15 Ngizanikela kuwe iminikelo yokutshiswa yezinonileyo, kanye lempepha yezinqama; ngizanikela inkomo kanye lezimpongo. Selah.

16 Wozani lizwe lina lonke elimesabayo uNkulunkulu, ngizalandisa akwenzele umphefumulo wami. 17 Ngakhala kuye ngomlomo wami, waphakanyiswa ngaphansi kolimi lwami. 18 Uba benginanze ububi enhliziyweni yami, ibingayikuzwa iNkosi. 19 Qotho uNkulunkulu uzwile, walalela ilizwi lomkhuleko wami.

20 Kabusiswe uNkulunkulu, ongabuyiselanga emuva umkhuleko wami, kumbe umusa wakhe kimi.

Copyright information for Ndebele