Psalms 67

Abantu bonke kabamdumise uNkulunkulu

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. Isihlabelelo, ingoma

Nkulunkulu, woba lomusa kithi usibusise, ukhanyise ubuso bakho phezu kwethu. Selah. Ukuze indlela yakho yaziwe emhlabeni, usindiso lwakho ezizweni zonke.

Kazikudumise izizwe, Nkulunkulu, kabakudumise abantu bonke. Izizwe kazijabule zihlabele ngentokozo, ngoba uzabahlulela abantu ngokuqonda, uhole izizwe emhlabeni. Selah. Kazikudumise izizwe, Nkulunkulu, kabakudumise abantu bonke.

Umhlaba uzathela izithelo zawo; uNkulunkulu, uNkulunkulu wethu uzasibusisa. UNkulunkulu uzasibusisa, layo yonke imikhawulo yomhlaba izamesaba.

Copyright information for Ndebele