Psalms 67

Abantu bonke kabamdumise uNkulunkulu

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. Isihlabelelo, ingoma

1 Nkulunkulu, woba lomusa kithi usibusise, ukhanyise ubuso bakho phezu kwethu. Selah. 2Ukuze indlela yakho yaziwe emhlabeni, usindiso lwakho ezizweni zonke.

3Kazikudumise izizwe, Nkulunkulu, kabakudumise abantu bonke. 4Izizwe kazijabule zihlabele ngentokozo, ngoba uzabahlulela abantu ngokuqonda, uhole izizwe emhlabeni. Selah. 5Kazikudumise izizwe, Nkulunkulu, kabakudumise abantu bonke.

6Umhlaba uzathela izithelo zawo; uNkulunkulu, uNkulunkulu wethu uzasibusisa. 7UNkulunkulu uzasibusisa, layo yonke imikhawulo yomhlaba izamesaba.

Copyright information for Ndebele