Psalms 68

Ukunqoba kukaNkulunkulu kaIsrayeli

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo, ingoma kaDavida

1 UNkulunkulu kavuke, zihlakazeke izitha zakhe, labamzondayo babaleke phambi kwakhe. 2Njengokuphetshethwa kwentuthu baphephethe; njengokuncibilikiswa kwengcino phambi komlilo, ababi kabachithwe phambi kukaNkulunkulu. 3Kodwa abalungileyo kabajabule, bathabe phambi kukaNkulunkulu, njalo bathokoze ngentokozo.

4Hlabelelani kuNkulunkulu, hlabelelani indumiso ebizweni lakhe, limphakamise lowo ogade enkangala ngebizo lakhe uJa, njalo thokozani phambi kwakhe. 5Unguyise wezintandane lomahluleli wabafelokazi, uNkulunkulu endaweni yakhe yokuhlala engcwele. 6UNkulunkulu uhlalisa ababodwa emulini, ukhupha ababotshwe ngamaketane, kodwa abalenkani bahlala elizweni elomileyo.

7Nkulunkulu, ekuphumeni kwakho phambi kwabantu bakho, ekuhambeni kwakho enkangala; Selah: 8Umhlaba wazamazama, lawo amazulu athontisa phambi kukaNkulunkulu, le iSinayi, phambi kukaNkulunkulu, uNkulunkulu kaIsrayeli. 9Walinisa izulu elikhulu, Nkulunkulu; waliqinisa wena ilifa lakho selikhathele. 10Ibandla lakho lahlala kulo; wamlungisela ngobuhle bakho oswelayo, Nkulunkulu.

11INkosi yanika ilizwi; ababiki bezindaba babelixuku elikhulu. 12Amakhosi amabutho ayabaleka, ayabaleka. Owesifazana ohlezi ekhaya wayaba impango. 13Lanxa lilala phakathi kwezimbiza, lizakuba njengempiko zejuba ezisitshekelwe ngesiliva, lezinsiba zalo ngegolide eliliganu. 14Lapho uSomandla echitha amakhosi kulo, kwakunjengeliqhwa elikhithikayo eZalimoni.

15Intaba yeBashani yintaba kaNkulunkulu, intaba elezingqonga, intaba yeBashani. 16Leqelani, lina zintaba ezilezingqonga? Lintaba uNkulunkulu uyiloyisele ukuhlala kwakhe. Yebo, i Nkosi izahlala kuyo kuze kube nininini. 17Izinqola zikaNkulunkulu ziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili, izinkulungwane zezinkulungwane zezingilosi, iNkosi iphakathi kwazo, iSinayi endaweni engcwele. 18Wena wenyukele phezulu, wathumba abathunjiweyo; wemukela izipho ebantwini, yebo, lakwabalenkani; ukuze uJa uNkulunkulu ahlale khona. 19Kayibusiswe iNkosi; isethwesa insuku ngensuku; uNkulunkulu ulusindiso lwethu. Selah.

20UNkulunkulu wethu unguNkulunkulu wezinsindiso; lakuJehova iNkosi kulokuphuma ekufeni. 21Kodwa uNkulunkulu uzaphohloza ikhanda lezitha zakhe, ukhakhayi olulenwele lwalowo ohamba ezonweni zakhe. 22INkosi yathi: Ngizababuyisa bevela eBashani, ngibabuyise bevela enzikini yolwandle, 23ukuze inyawo zakho uzigxamuze egazini lezitha, inlimi zezinja zakho kulo.

24Zibonile izindwendwe zakho, Nkulunkulu; izindwendwe zikaNkulunkulu wami, iNkosi yami, endaweni engcwele. 25Ngaphambili kuhamba abahlabelayo, ngemuva abatshayi bamachacho, phakathi izintombi zitshaya izigubhu. 26Busisani uNkulunkulu emabandleni, i Nkosi, kuvela emthonjeni kaIsrayeli. 27Nango uBhenjamini omncinyane umbusi wabo, iziphathamandla zikaJuda, inkundla yazo, iziphathamandla zikaZebuluni, iziphathamandla zikaNafithali. 28UNkulunkulu wakho ulaye amandla akho; qinisa, Nkulunkulu, lokho osenzele khona. 29Ngenxa yethempeli lakho eJerusalema amakhosi azakulethela isipho. 30Sikhuze isilo somhlanga, umhlambi wezinkunzi kanye lamankonyana abantu, kuze kuthobeke kulenhlamvu zesiliva; ubahlakaze abantu abathokoza ezimpini. 31Iziphathamandla zizakuza zivela eGibhithe; iEtiyopiya izakwelulela izandla zayo kuNkulunkulu ngokuphangisa.

32Mibuso yomhlaba hlabelelani kuNkulunkulu, lihlabelele indumiso eNkosini. Selah. 33Kuyo egade phezu kwamazulu amazulu awendulo; khangelani, iphumisa ilizwi layo, ilizwi elilamandla. 34Phanini amandla kuNkulunkulu; ubukhosi bakhe buphezu kukaIsrayeli, lamandla akhe asemayezini.

35Uyesabeka, Nkulunkulu, ezindaweni zakho ezingcwele; uNkulunkulu kaIsrayeli nguye onika abantu bakhe amandla lengalo. Kabusiswe uNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele