Psalms 68

Ukunqoba kukaNkulunkulu kaIsrayeli

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo, ingoma kaDavida

UNkulunkulu kavuke, zihlakazeke izitha zakhe, labamzondayo babaleke phambi kwakhe. Njengokuphetshethwa kwentuthu baphephethe; njengokuncibilikiswa kwengcino phambi komlilo, ababi kabachithwe phambi kukaNkulunkulu. Kodwa abalungileyo kabajabule, bathabe phambi kukaNkulunkulu, njalo bathokoze ngentokozo.

Hlabelelani kuNkulunkulu, hlabelelani indumiso ebizweni lakhe, limphakamise lowo ogade enkangala ngebizo lakhe uJa, njalo thokozani phambi kwakhe. Unguyise wezintandane lomahluleli wabafelokazi, uNkulunkulu endaweni yakhe yokuhlala engcwele. UNkulunkulu uhlalisa ababodwa emulini, ukhupha ababotshwe ngamaketane, kodwa abalenkani bahlala elizweni elomileyo.

Nkulunkulu, ekuphumeni kwakho phambi kwabantu bakho, ekuhambeni kwakho enkangala; Selah: Umhlaba wazamazama, lawo amazulu athontisa phambi kukaNkulunkulu, le iSinayi, phambi kukaNkulunkulu, uNkulunkulu kaIsrayeli. Walinisa izulu elikhulu, Nkulunkulu; waliqinisa wena ilifa lakho selikhathele. 10 Ibandla lakho lahlala kulo; wamlungisela ngobuhle bakho oswelayo, Nkulunkulu.

11 INkosi yanika ilizwi; ababiki bezindaba babelixuku elikhulu. 12 Amakhosi amabutho ayabaleka, ayabaleka. Owesifazana ohlezi ekhaya wayaba impango. 13 Lanxa lilala phakathi kwezimbiza, lizakuba njengempiko zejuba ezisitshekelwe ngesiliva, lezinsiba zalo ngegolide eliliganu. 14 Lapho uSomandla echitha amakhosi kulo, kwakunjengeliqhwa elikhithikayo eZalimoni.

15 Intaba yeBashani yintaba kaNkulunkulu, intaba elezingqonga, intaba yeBashani. 16 Leqelani, lina zintaba ezilezingqonga? Lintaba uNkulunkulu uyiloyisele ukuhlala kwakhe. Yebo, i Nkosi izahlala kuyo kuze kube nininini. 17 Izinqola zikaNkulunkulu ziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili, izinkulungwane zezinkulungwane zezingilosi, iNkosi iphakathi kwazo, iSinayi endaweni engcwele. 18 Wena wenyukele phezulu, wathumba abathunjiweyo; wemukela izipho ebantwini, yebo, lakwabalenkani; ukuze uJa uNkulunkulu ahlale khona. 19 Kayibusiswe iNkosi; isethwesa insuku ngensuku; uNkulunkulu ulusindiso lwethu. Selah.

20 UNkulunkulu wethu unguNkulunkulu wezinsindiso; lakuJehova iNkosi kulokuphuma ekufeni. 21 Kodwa uNkulunkulu uzaphohloza ikhanda lezitha zakhe, ukhakhayi olulenwele lwalowo ohamba ezonweni zakhe. 22 INkosi yathi: Ngizababuyisa bevela eBashani, ngibabuyise bevela enzikini yolwandle, 23 ukuze inyawo zakho uzigxamuze egazini lezitha, inlimi zezinja zakho kulo.

24 Zibonile izindwendwe zakho, Nkulunkulu; izindwendwe zikaNkulunkulu wami, iNkosi yami, endaweni engcwele. 25 Ngaphambili kuhamba abahlabelayo, ngemuva abatshayi bamachacho, phakathi izintombi zitshaya izigubhu. 26 Busisani uNkulunkulu emabandleni, i Nkosi, kuvela emthonjeni kaIsrayeli. 27 Nango uBhenjamini omncinyane umbusi wabo, iziphathamandla zikaJuda, inkundla yazo, iziphathamandla zikaZebuluni, iziphathamandla zikaNafithali. 28 UNkulunkulu wakho ulaye amandla akho; qinisa, Nkulunkulu, lokho osenzele khona. 29 Ngenxa yethempeli lakho eJerusalema amakhosi azakulethela isipho. 30 Sikhuze isilo somhlanga, umhlambi wezinkunzi kanye lamankonyana abantu, kuze kuthobeke kulenhlamvu zesiliva; ubahlakaze abantu abathokoza ezimpini. 31 Iziphathamandla zizakuza zivela eGibhithe; iEtiyopiya izakwelulela izandla zayo kuNkulunkulu ngokuphangisa.

32 Mibuso yomhlaba hlabelelani kuNkulunkulu, lihlabelele indumiso eNkosini. Selah. 33 Kuyo egade phezu kwamazulu amazulu awendulo; khangelani, iphumisa ilizwi layo, ilizwi elilamandla. 34 Phanini amandla kuNkulunkulu; ubukhosi bakhe buphezu kukaIsrayeli, lamandla akhe asemayezini.

35 Uyesabeka, Nkulunkulu, ezindaweni zakho ezingcwele; uNkulunkulu kaIsrayeli nguye onika abantu bakhe amandla lengalo. Kabusiswe uNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele