Psalms 69

Ukukhala kohluphekayo

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeShoshanimi. EsikaDavida

1 Ngisindisa, Nkulunkulu, ngoba amanzi asengene kuwo umphefumulo. 2Ngiyatshona odakeni olujulileyo, lapho okungelakuma khona; ngingene emanzini atshonayo, lapho impophoma iyangicwilisa. 3Ngidiniwe yikukhala kwami, umphimbo wami womile qha; amehlo ami ayafiphala ekulindeleni uNkulunkulu wami. 4Abangizondayo ngeze banengi okwedlula inwele zekhanda lami; abangangibhubhisa, izitha zami ngaphandle kwecala, balamandla. Lokho engingakwebanga ngasengikubuyisela.

5Nkulunkulu, wena uyabazi ubuthutha bami, lezono zami kazifihlakalanga kuwe. 6Kabangayangeki ngenxa yami labo abakulindeleyo, Nkosi Jehova wamabandla; bangadunyazwa ngenxa yami labo abakudingayo, Nkulunkulu kaIsrayeli. 7Ngoba ngenxa yakho ngithwele ihlazo; inhloni zisibekele ubuso bami. 8Sengaba ngowemzini kubafowethu, lowezizweni kubantwana bakamama. 9Ngoba ukutshisekela indlu yakho kungidlile, lenhlamba yabakuhlambazayo iwele phezu kwami. 10Ngasengilila ekuzileni ukudla komphefumulo wami, njalo kwaba yikudunyazwa kimi. 11Ngasengisenza isembatho sami ilembu lesaka, ngaba yisiga kibo. 12Abahlezi esangweni bakhuluma ngami, njalo ngaba yingoma yabanatha okunathwayo okulamandla.

13Kodwa mina umkhuleko wami ukuwe,  Nkosi, ngesikhathi somusa, Nkulunkulu, ngobunengi besihawu sakho, ngiphendule, ngeqiniso losindiso lwakho. 14Ungophule odakeni, ngingatshoni; ngikhululwe kwabangizondayo lenzikini yamanzi. 15Impophoma yamanzi kayingangicwilisi, lenziki ingangiginyi, lomgodi ungavali umlomo wawo phezu kwami. 16Ngiphendula,  Nkosi, ngoba uthandolomusa lwakho lulungile; ngobunengi besihawu sakho uphendukele kimi. 17Njalo ungayifihleli ubuso bakho inceku yakho; ngoba ngiyahlupheka, phangisa ungiphendule. 18Sondela emphefumulweni wami, uwuhlenge, ungikhulule ngenxa yezitha zami.

19Wena uyakwazi ukuthukwa kwami lehlazo lami lokudunyazwa kwami; izitha zami zonke ziphambi kwakho. 20Ukuthukwa kuyidabule inhliziyo yami, njalo ngibuthakathaka. Bengilindele ongangihawukela, kodwa wayengekho, labaduduzayo, kodwa kangibatholanga. 21Basebengipha inyongo ibe yikudla kwami, lekomeni kwami banginathisa iviniga. 22Itafula labo eliphambi kwabo kalibe ngumjibila, lenhlalakahle yabo ibe yisifu. 23Amehlo abo kawafiphale ukuze bangaboni, njalo wenze inkalo zabo zihlale zithuthumele. 24Thela intukuthelo yakho phezu kwabo, lolaka lwakho oluvuthayo lubafice. 25Indawo yabo yokuhlala kayibe lunxiwa, kungabi khona ohlala emathenteni abo. 26Ngoba omtshayileyo wena bayamzingela, njalo baxoxa kube buhlungu kwabalinyazwe nguwe. 27Yengezelela ukona ekoneni kwabo, ukuze bangangeni ekulungeni kwakho. 28Kabesulwe ogwalweni lwabaphilayo, bangabalwa kanye labalungileyo.

29Kodwa mina ngilusizi, ngiyafuthelwa; usindiso lwakho, Nkulunkulu, kalungimise phezulu ngivikelekile. 30Ngizadumisa ibizo likaNkulunkulu ngehubo, ngimkhulise ngokubonga. 31Kuzakuba kuhle-ke e Nkosini okwedlula inkabi kumbe ijongosi elilempondo lenklagu. 32Abathobekileyo bazabona, bathokoze; lina elidinga uNkulunkulu inhliziyo yenu izaphila. 33Ngoba i Nkosi iyabezwa abaswelayo, njalo kayideleli izibotshwa zayo.

34Kakuthi amazulu lomhlaba kuyidumise, izinlwandle lakho konke okunyakaza phakathi kwazo. 35Ngoba uNkulunkulu uzasindisa iZiyoni, ayakhe imizi yakoJuda; njalo bahlale khona badle ilifa layo. 36Lenzalo yenceku zakhe izakudla ilifa layo, labathanda ibizo lakhe bazahlala kuyo.

Copyright information for Ndebele