Psalms 69

Ukukhala kohluphekayo

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeShoshanimi. EsikaDavida

Ngisindisa, Nkulunkulu, ngoba amanzi asengene kuwo umphefumulo. Ngiyatshona odakeni olujulileyo, lapho okungelakuma khona; ngingene emanzini atshonayo, lapho impophoma iyangicwilisa. Ngidiniwe yikukhala kwami, umphimbo wami womile qha; amehlo ami ayafiphala ekulindeleni uNkulunkulu wami. Abangizondayo ngeze banengi okwedlula inwele zekhanda lami; abangangibhubhisa, izitha zami ngaphandle kwecala, balamandla. Lokho engingakwebanga ngasengikubuyisela.

Nkulunkulu, wena uyabazi ubuthutha bami, lezono zami kazifihlakalanga kuwe. Kabangayangeki ngenxa yami labo abakulindeleyo, Nkosi Jehova wamabandla; bangadunyazwa ngenxa yami labo abakudingayo, Nkulunkulu kaIsrayeli. Ngoba ngenxa yakho ngithwele ihlazo; inhloni zisibekele ubuso bami. Sengaba ngowemzini kubafowethu, lowezizweni kubantwana bakamama. Ngoba ukutshisekela indlu yakho kungidlile, lenhlamba yabakuhlambazayo iwele phezu kwami. 10 Ngasengilila ekuzileni ukudla komphefumulo wami, njalo kwaba yikudunyazwa kimi. 11 Ngasengisenza isembatho sami ilembu lesaka, ngaba yisiga kibo. 12 Abahlezi esangweni bakhuluma ngami, njalo ngaba yingoma yabanatha okunathwayo okulamandla.

13 Kodwa mina umkhuleko wami ukuwe,  Nkosi, ngesikhathi somusa, Nkulunkulu, ngobunengi besihawu sakho, ngiphendule, ngeqiniso losindiso lwakho. 14 Ungophule odakeni, ngingatshoni; ngikhululwe kwabangizondayo lenzikini yamanzi. 15 Impophoma yamanzi kayingangicwilisi, lenziki ingangiginyi, lomgodi ungavali umlomo wawo phezu kwami. 16 Ngiphendula,  Nkosi, ngoba uthandolomusa lwakho lulungile; ngobunengi besihawu sakho uphendukele kimi. 17 Njalo ungayifihleli ubuso bakho inceku yakho; ngoba ngiyahlupheka, phangisa ungiphendule. 18 Sondela emphefumulweni wami, uwuhlenge, ungikhulule ngenxa yezitha zami.

19 Wena uyakwazi ukuthukwa kwami lehlazo lami lokudunyazwa kwami; izitha zami zonke ziphambi kwakho. 20 Ukuthukwa kuyidabule inhliziyo yami, njalo ngibuthakathaka. Bengilindele ongangihawukela, kodwa wayengekho, labaduduzayo, kodwa kangibatholanga. 21 Basebengipha inyongo ibe yikudla kwami, lekomeni kwami banginathisa iviniga. 22 Itafula labo eliphambi kwabo kalibe ngumjibila, lenhlalakahle yabo ibe yisifu. 23 Amehlo abo kawafiphale ukuze bangaboni, njalo wenze inkalo zabo zihlale zithuthumele. 24 Thela intukuthelo yakho phezu kwabo, lolaka lwakho oluvuthayo lubafice. 25 Indawo yabo yokuhlala kayibe lunxiwa, kungabi khona ohlala emathenteni abo. 26 Ngoba omtshayileyo wena bayamzingela, njalo baxoxa kube buhlungu kwabalinyazwe nguwe. 27 Yengezelela ukona ekoneni kwabo, ukuze bangangeni ekulungeni kwakho. 28 Kabesulwe ogwalweni lwabaphilayo, bangabalwa kanye labalungileyo.

29 Kodwa mina ngilusizi, ngiyafuthelwa; usindiso lwakho, Nkulunkulu, kalungimise phezulu ngivikelekile. 30 Ngizadumisa ibizo likaNkulunkulu ngehubo, ngimkhulise ngokubonga. 31 Kuzakuba kuhle-ke e Nkosini okwedlula inkabi kumbe ijongosi elilempondo lenklagu. 32 Abathobekileyo bazabona, bathokoze; lina elidinga uNkulunkulu inhliziyo yenu izaphila. 33 Ngoba i Nkosi iyabezwa abaswelayo, njalo kayideleli izibotshwa zayo.

34 Kakuthi amazulu lomhlaba kuyidumise, izinlwandle lakho konke okunyakaza phakathi kwazo. 35 Ngoba uNkulunkulu uzasindisa iZiyoni, ayakhe imizi yakoJuda; njalo bahlale khona badle ilifa layo. 36 Lenzalo yenceku zakhe izakudla ilifa layo, labathanda ibizo lakhe bazahlala kuyo.

Copyright information for Ndebele