Psalms 7

Umkhuleko wokucela i Nkosi ukuthi yahlulele

IShigayoni kaDavida, ayihlabelela i Nkosi, ngamazwi kaKushi umBhenjamini

 Nkosi, Nkulunkulu wami, ngiyathembela kuwe; ngisindisa kubo bonke abangizingelayo, ungikhulule. Hlezi adabule umphefumulo wami njengesilwane, edabudabula, kungekho okhululayo.  Nkosi, Nkulunkulu wami, uba ngikwenzile lokhu, uba kukhona okubi ezandleni zami, uba ngiphindisele okubi kosekuthuleni lami (yebo ngakhulula oyisitha sami ngaphandle kwesizatho), isitha kasizingele umphefumulo wami, siwufice, siyinyathelele impilo yami emhlabathini, senze udumo lwami luhlale ethulini. Selah.

Vuka,  Nkosi, ngolaka lwakho, ziphakamise ngenxa yentukuthelo yezitha zami; ungivusele isahlulelo osilayileyo. Ngakho inhlangano yezizwe izakuhanqa; langenxa yayo buya ngaphezulu. I Nkosi izakwahlulela izizwe. Ngahlulela,  Nkosi, njengokulunga kwami lanjengobuqotho bami obukimi. Ake buphele ububi bababi, kodwa umqinise olungileyo, ngoba ohlola inhliziyo lezinso nguNkulunkulu olungileyo.

10 Isihlangu sami sikuNkulunkulu osindisa abaqotho enhliziyweni. 11 UNkulunkulu ngumahluleli olungileyo, njalo nguNkulunkulu othukuthela insuku zonke.

12 Uba engaphenduki, uzalola inkemba yakhe; useligobile idandili lakhe walilungisa. 13 Usemlungisele izikhali zokufa, wenzela abazingeli imitshoko yakhe etshisayo. 14 Khangela, uhelelwa ngokubi, akhulelwe yikona, azale amanga. 15 Agebhe umgodi awugubhe, abesewela egodini alenzileyo. 16 Ububi bakhe buzabuyela phezu kwekhanda lakhe, lodlame lwakhe lwehlele enkanda yakhe.

17 Ngizayidumisa i Nkosi njengokulunga kwayo, ngihlabelele ibizo le Nkosi ephezu konke.

Copyright information for Ndebele