Psalms 7

Umkhuleko wokucela i Nkosi ukuthi yahlulele

IShigayoni kaDavida, ayihlabelela i Nkosi, ngamazwi kaKushi umBhenjamini

1  Nkosi, Nkulunkulu wami, ngiyathembela kuwe; ngisindisa kubo bonke abangizingelayo, ungikhulule. 2Hlezi adabule umphefumulo wami njengesilwane, edabudabula, kungekho okhululayo. 3 Nkosi, Nkulunkulu wami, uba ngikwenzile lokhu, uba kukhona okubi ezandleni zami, 4uba ngiphindisele okubi kosekuthuleni lami (yebo ngakhulula oyisitha sami ngaphandle kwesizatho), 5isitha kasizingele umphefumulo wami, siwufice, siyinyathelele impilo yami emhlabathini, senze udumo lwami luhlale ethulini. Selah.

6Vuka,  Nkosi, ngolaka lwakho, ziphakamise ngenxa yentukuthelo yezitha zami; ungivusele isahlulelo osilayileyo. 7Ngakho inhlangano yezizwe izakuhanqa; langenxa yayo buya ngaphezulu. 8I Nkosi izakwahlulela izizwe. Ngahlulela,  Nkosi, njengokulunga kwami lanjengobuqotho bami obukimi. 9Ake buphele ububi bababi, kodwa umqinise olungileyo, ngoba ohlola inhliziyo lezinso nguNkulunkulu olungileyo.

10Isihlangu sami sikuNkulunkulu osindisa abaqotho enhliziyweni. 11UNkulunkulu ngumahluleli olungileyo, njalo nguNkulunkulu othukuthela insuku zonke.

12Uba engaphenduki, uzalola inkemba yakhe; useligobile idandili lakhe walilungisa. 13Usemlungisele izikhali zokufa, wenzela abazingeli imitshoko yakhe etshisayo. 14Khangela, uhelelwa ngokubi, akhulelwe yikona, azale amanga. 15Agebhe umgodi awugubhe, abesewela egodini alenzileyo. 16Ububi bakhe buzabuyela phezu kwekhanda lakhe, lodlame lwakhe lwehlele enkanda yakhe.

17Ngizayidumisa i Nkosi njengokulunga kwayo, ngihlabelele ibizo le Nkosi ephezu konke.

Copyright information for Ndebele