Psalms 70

Umkhuleko wokucela ukukhululwa

Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida. Ukukhumbuza

Nkulunkulu, ngophula,  Nkosi, phangisa ungisize. Kabayangeke babe lenhloni bonke abadinga umphefumulo wami; kababuyiselwe emuva bayangiswe abaloyisa ukulimala kwami. Kababuyele emuva kube ngumvuzo wehlazo labo abathi: Hiya belo! Kabathabe bajabule kuwe bonke abakudingayo; labathanda usindiso lwakho kabatsho njalo bathi: Kabe mkhulu uNkulunkulu!

Kodwa ngingumyanga njalo ngiyaswela; Nkulunkulu, phangisa uze kimi. Wena ungumsizi wami lomkhululi wami;  Nkosi, ungaphuzi.

Copyright information for Ndebele