Psalms 70

Umkhuleko wokucela ukukhululwa

Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida. Ukukhumbuza

1 Nkulunkulu, ngophula,  Nkosi, phangisa ungisize. 2Kabayangeke babe lenhloni bonke abadinga umphefumulo wami; kababuyiselwe emuva bayangiswe abaloyisa ukulimala kwami. 3Kababuyele emuva kube ngumvuzo wehlazo labo abathi: Hiya belo! 4Kabathabe bajabule kuwe bonke abakudingayo; labathanda usindiso lwakho kabatsho njalo bathi: Kabe mkhulu uNkulunkulu!

5Kodwa ngingumyanga njalo ngiyaswela; Nkulunkulu, phangisa uze kimi. Wena ungumsizi wami lomkhululi wami;  Nkosi, ungaphuzi.

Copyright information for Ndebele