Psalms 71

Umkhuleko womuntu omdala ecela ukusizwa

Kuwe,  Nkosi, ngiyaphephela; kangingayangeki lanininini. Ngikhulula ngokulunga kwakho, ungophule; beka indlebe yakho kimi, ungisindise. Woba lidwala lokuhlala kimi, ngiye kulo njalonjalo; ulayile ukungisindisa, ngoba ulidwala lami lenqaba yami. Nkulunkulu wami, ngophula esandleni somubi lesandleni songalunganga lolesihluku.

Ngoba wena, ulithemba lami Nkosi, Jehova, ithemba lami kwasebutsheni bami. Ngeyame kuwe kwasesizalweni; nguwe owangikhupha esiswini sikamama; indumiso yami ingawe njalonjalo. Benginjengesimangaliso kwabanengi; kodwa wena uyisiphephelo sami esiqinileyo. Umlomo wami kawugcwaliswe ngendumiso yakho, usuku lonke ngodumo lwakho. Ungangilahli esikhathini sokuluphala, ungangitshiyi ekupheleni kwamandla ami. 10 Ngoba izitha zami zikhuluma zimelene lami, labacathamela umphefumulo wami bayacebisana, 11 besithi: UNkulunkulu umtshiyile; zingelani, limbambe, ngoba kakho okhululayo. 12 Nkulunkulu, ungabi khatshana lami; Nkulunkulu wami, phangisela usizo lwami. 13 Kabayangeke baphele abayizitha zomphefumulo wami, kabasitshekelwe yikuyangeka lehlazo labo abadinga ukoniwa kwami. 14 Kodwa mina ngizathemba njalonjalo, ngengeze ekudunyisweni kwakho konke. 15 Umlomo wami uzalandisa ukulunga kwakho, usuku lonke usindiso lwakho, ngoba kangiwazi amanani akho. 16 Ngizahamba emandleni eNkosi uJehova, ngiqambe ukulunga kwakho, okwakho kuphela.

17 Nkulunkulu, ungifundisile kusukela ebutsheni bami, njalo kuze kube khathesi ngitshumayele izimangaliso zakho. 18 Lalapho sengiluphele sengiyimpunga, Nkulunkulu, ungangitshiyi, ngize ngitshumayele ingalo yakho kuso isizukulwana, amandla akho kuye wonke ozakuza. 19 Lokulunga kwakho, Nkulunkulu, kufika ezingqongeni, owenze izinto ezinkulu; Nkulunkulu, ngubani onjengawe? 20 Ongenze ngabona inhlupheko ezinengi lezibuhlungu, uzangivuselela futhi, ungikhuphule futhi ezinzikini zomhlaba. 21 Uzakwandisa ubukhulu bami, ungiduduze inhlangothi zonke. 22 Lami ngizakudumisa ngogubhu lwezintambo, iqiniso lakho, Nkulunkulu wami; ngizahlabelela izibongo kuwe ngechacho, wena ongcwele kaIsrayeli. 23 Indebe zami zizamemeza ngentokozo lapho ngihlabelela kuwe, lomphefumulo wami owuhlengileyo. 24 Futhi ulimi lwami luzakhuluma ngokulunga kwakho usuku lonke, ngoba bayangekile, ngoba badumazeka, abadinga ukoniwa kwami.

Copyright information for Ndebele