Psalms 71

Umkhuleko womuntu omdala ecela ukusizwa

1 Kuwe,  Nkosi, ngiyaphephela; kangingayangeki lanininini. 2Ngikhulula ngokulunga kwakho, ungophule; beka indlebe yakho kimi, ungisindise. 3Woba lidwala lokuhlala kimi, ngiye kulo njalonjalo; ulayile ukungisindisa, ngoba ulidwala lami lenqaba yami. 4Nkulunkulu wami, ngophula esandleni somubi lesandleni songalunganga lolesihluku.

5Ngoba wena, ulithemba lami Nkosi, Jehova, ithemba lami kwasebutsheni bami. 6Ngeyame kuwe kwasesizalweni; nguwe owangikhupha esiswini sikamama; indumiso yami ingawe njalonjalo. 7Benginjengesimangaliso kwabanengi; kodwa wena uyisiphephelo sami esiqinileyo. 8Umlomo wami kawugcwaliswe ngendumiso yakho, usuku lonke ngodumo lwakho. 9Ungangilahli esikhathini sokuluphala, ungangitshiyi ekupheleni kwamandla ami. 10Ngoba izitha zami zikhuluma zimelene lami, labacathamela umphefumulo wami bayacebisana, 11besithi: UNkulunkulu umtshiyile; zingelani, limbambe, ngoba kakho okhululayo. 12Nkulunkulu, ungabi khatshana lami; Nkulunkulu wami, phangisela usizo lwami. 13Kabayangeke baphele abayizitha zomphefumulo wami, kabasitshekelwe yikuyangeka lehlazo labo abadinga ukoniwa kwami. 14Kodwa mina ngizathemba njalonjalo, ngengeze ekudunyisweni kwakho konke. 15Umlomo wami uzalandisa ukulunga kwakho, usuku lonke usindiso lwakho, ngoba kangiwazi amanani akho. 16Ngizahamba emandleni eNkosi uJehova, ngiqambe ukulunga kwakho, okwakho kuphela.

17Nkulunkulu, ungifundisile kusukela ebutsheni bami, njalo kuze kube khathesi ngitshumayele izimangaliso zakho. 18Lalapho sengiluphele sengiyimpunga, Nkulunkulu, ungangitshiyi, ngize ngitshumayele ingalo yakho kuso isizukulwana, amandla akho kuye wonke ozakuza. 19Lokulunga kwakho, Nkulunkulu, kufika ezingqongeni, owenze izinto ezinkulu; Nkulunkulu, ngubani onjengawe? 20Ongenze ngabona inhlupheko ezinengi lezibuhlungu, uzangivuselela futhi, ungikhuphule futhi ezinzikini zomhlaba. 21Uzakwandisa ubukhulu bami, ungiduduze inhlangothi zonke. 22Lami ngizakudumisa ngogubhu lwezintambo, iqiniso lakho, Nkulunkulu wami; ngizahlabelela izibongo kuwe ngechacho, wena ongcwele kaIsrayeli. 23Indebe zami zizamemeza ngentokozo lapho ngihlabelela kuwe, lomphefumulo wami owuhlengileyo. 24Futhi ulimi lwami luzakhuluma ngokulunga kwakho usuku lonke, ngoba bayangekile, ngoba badumazeka, abadinga ukoniwa kwami.

Copyright information for Ndebele