Psalms 72

Ukukhulekela inkosi

KuSolomoni

Nkulunkulu, nika inkosi izahlulelo zakho lokulunga kwakho endodaneni yenkosi. Izakwehlulela abantu bakho ngokulunga, labayanga bakho ngokuqonda. Izintaba zizalethela abantu ukuthula, lamaqaqa, ngokulunga. Izakwahlulela abahluphekayo babantu, isindise abantwana babaswelayo, ifohloze umcindezeli. Bazakwesaba wena lisekhona ilanga, isekhona lenyanga, kuzizukulwana ngezizukulwana. Izakwehla njengezulu etshanini obugundiweyo, njengezihlambo ezithambisa umhlaba. Ensukwini zayo olungileyo uzahluma; lokwanda kokuthula, ize ingabi khona inyanga. Izabusa-ke kusukela elwandle kusiya elwandle, lakusukela emfuleni kusiya emikhawulweni yomhlaba. Abahlala enkangala bazakhothama phambi kwayo; izitha zayo zizakhotha uthuli. 10 Amakhosi eTarshishi lawezihlengeni azaletha izipho, amakhosi eShebha leSeba asondeze izipho. 11 Amakhosi wonke azayikhothamela, izizwe zonke ziyikhonze. 12 Ngoba izamkhulula oswelayo ekhala, longumyanga, longelamsizi. 13 Izahawukela ongumyanga loswelayo, isindise imiphefumulo yabaswelayo. 14 Izahlenga umphefumulo wabo enkohlisweni ledlakeleni; legazi labo lizakuba ligugu emehlweni ayo. 15 Izaphila, inikwe okwegolide leShebha, ikhulekelwe njalonjalo, usuku lonke ibusiswe. 16 Kuzakuba khona ihetshezana lamabele elizweni ezingqongeni zezintaba; izithelo zawo zihatshazele njengeLebhanoni; labomuzi bazahluma njengotshani bomhlaba. 17 Ibizo layo lizakuba khona kuze kube phakade, lebizo layo lizaqhutshelwa phambili lisekhona ilanga. Njalo bazabusiswa kuyo; izizwe zonke zizakuthi ibusisiwe.

18 Kayibusiswe i Nkosi uNkulunkulu, uNkulunkulu kaIsrayeli, onguye yedwa owenza imimangaliso. 19 Kalibusiswe ibizo lakhe elilodumo kuze kube nininini; umhlaba wonke ugcwaliswe ngodumo lwakhe. Ameni, loAmeni!

20 Imikhuleko kaDavida indodana kaJese isiphelile.

Copyright information for Ndebele