Psalms 72

Ukukhulekela inkosi

KuSolomoni

1 Nkulunkulu, nika inkosi izahlulelo zakho lokulunga kwakho endodaneni yenkosi. 2Izakwehlulela abantu bakho ngokulunga, labayanga bakho ngokuqonda. 3Izintaba zizalethela abantu ukuthula, lamaqaqa, ngokulunga. 4Izakwahlulela abahluphekayo babantu, isindise abantwana babaswelayo, ifohloze umcindezeli. 5Bazakwesaba wena lisekhona ilanga, isekhona lenyanga, kuzizukulwana ngezizukulwana. 6Izakwehla njengezulu etshanini obugundiweyo, njengezihlambo ezithambisa umhlaba. 7Ensukwini zayo olungileyo uzahluma; lokwanda kokuthula, ize ingabi khona inyanga. 8Izabusa-ke kusukela elwandle kusiya elwandle, lakusukela emfuleni kusiya emikhawulweni yomhlaba. 9Abahlala enkangala bazakhothama phambi kwayo; izitha zayo zizakhotha uthuli. 10Amakhosi eTarshishi lawezihlengeni azaletha izipho, amakhosi eShebha leSeba asondeze izipho. 11Amakhosi wonke azayikhothamela, izizwe zonke ziyikhonze. 12Ngoba izamkhulula oswelayo ekhala, longumyanga, longelamsizi. 13Izahawukela ongumyanga loswelayo, isindise imiphefumulo yabaswelayo. 14Izahlenga umphefumulo wabo enkohlisweni ledlakeleni; legazi labo lizakuba ligugu emehlweni ayo. 15Izaphila, inikwe okwegolide leShebha, ikhulekelwe njalonjalo, usuku lonke ibusiswe. 16Kuzakuba khona ihetshezana lamabele elizweni ezingqongeni zezintaba; izithelo zawo zihatshazele njengeLebhanoni; labomuzi bazahluma njengotshani bomhlaba. 17Ibizo layo lizakuba khona kuze kube phakade, lebizo layo lizaqhutshelwa phambili lisekhona ilanga. Njalo bazabusiswa kuyo; izizwe zonke zizakuthi ibusisiwe.

18Kayibusiswe i Nkosi uNkulunkulu, uNkulunkulu kaIsrayeli, onguye yedwa owenza imimangaliso. 19Kalibusiswe ibizo lakhe elilodumo kuze kube nininini; umhlaba wonke ugcwaliswe ngodumo lwakhe. Ameni, loAmeni!

20Imikhuleko kaDavida indodana kaJese isiphelile.

Copyright information for Ndebele