Psalms 73

Ukuphela kwababi

Isihlabelelo sikaAsafi

1 Qotho uNkulunkulu ulungile kuIsrayeli, kulabo abahlambulukileyo enhliziyweni. 2Kodwa mina inyawo zami zaphose zasuka, izinyathelo zami zaphose zatshelela. 3Ngoba ngaba lomhawu ngabayizithutha, ngibona ukuphumelela kwababi. 4Ngoba kakulazibopho ekufeni kwabo, kodwa amandla abo aqinile. 5Kabakho enhluphekweni njengabanye abantu, njalo kabahlutshwa njengabanye abantu. 6Ngakho-ke ukuzigqaja kuyabazungeza njengeketane, udlame luyabasibekela njengesembatho. 7Amehlo abo aqumbile ngamafutha; bedlula ukunakana kwenhliziyo. 8Bayakloloda, bakhulume ngobubi ngocindezelo; bakhuluma besekuphakameni. 9Bamisa umlomo wabo umelene lamazulu, lolimi lwabo luhamba emhlabeni. 10Ngakho abantu bakhe bayaphendukela lapha, lamanzi enkezo egcweleyo akhanyelwa bona. 11Njalo bathi: UNkulunkulu wazi njani? Kukhona ulwazi yini koPhezukonke? 12Khangela, laba ngabangelaNkulunkulu, kanti bayaphumelela elizweni, bandisa inotho.

13Isibili ngihlambulule inhliziyo yami ngeze, ngageza izandla zami ngokungelacala. 14Ngoba ngihlutshiwe usuku lonke, lesijeziso sami sisekuseni yonke. 15Uba bengingathi: Ngizakhuluma ngokunje, khangela, ngabe ngisikhohlisile isizukulwana sabantwana bakho. 16Lapho nganakana ukwazi lokhu, kwakubuhlungu emehlweni ami, 17ngaze ngangena ezindlini ezingcwele zikaNkulunkulu; ngasengikuqedisisa ukuphela kwabo. 18Isibili ubamisa endaweni ezitshelelayo, ubawisela ekubhujisweni. 19Yeka ukuchitheka kwabo njengokucwayiza kwelihlo! Baphela baqedwe ngokwesabisayo. 20Njengephupho ekuphaphameni, Nkosi, nxa uvuka uzadelela umfanekiso wabo.

21Ngakho inhliziyo yami yaba buhlungu, ngahlatshwa ezinsweni zami. 22Njalo ngaba yisiphukuphuku esingaziyo, ngaba njengenyamazana kuwe. 23Kodwa mina ngihlezi ngilawe; ubambe isandla sami sokunene. 24Uzangikhokhela ngeseluleko sakho, lemva kwalokho ungemukele enkazimulweni. 25Ngilobani emazulwini ngaphandle kwakho? Njalo kakukho engikufisayo emhlabeni ngaphandle kwakho. 26Inyama yami lenhliziyo yami kuyaphela; uNkulunkulu ulidwala lenhliziyo yami lesabelo sami kuze kube nininini. 27Ngoba khangela, abakhatshana lawe bazabhubha; ubachithile bonke abaphingayo ngokusuka kuwe. 28Kodwa mina kungilungele ukusondela kuNkulunkulu; ngibeke isiphephelo sami eNkosini uJehova, ukutshumayela zonke izenzo zakho.

Copyright information for Ndebele