Psalms 73

Ukuphela kwababi

Isihlabelelo sikaAsafi

Qotho uNkulunkulu ulungile kuIsrayeli, kulabo abahlambulukileyo enhliziyweni. Kodwa mina inyawo zami zaphose zasuka, izinyathelo zami zaphose zatshelela. Ngoba ngaba lomhawu ngabayizithutha, ngibona ukuphumelela kwababi. Ngoba kakulazibopho ekufeni kwabo, kodwa amandla abo aqinile. Kabakho enhluphekweni njengabanye abantu, njalo kabahlutshwa njengabanye abantu. Ngakho-ke ukuzigqaja kuyabazungeza njengeketane, udlame luyabasibekela njengesembatho. Amehlo abo aqumbile ngamafutha; bedlula ukunakana kwenhliziyo. Bayakloloda, bakhulume ngobubi ngocindezelo; bakhuluma besekuphakameni. Bamisa umlomo wabo umelene lamazulu, lolimi lwabo luhamba emhlabeni. 10 Ngakho abantu bakhe bayaphendukela lapha, lamanzi enkezo egcweleyo akhanyelwa bona. 11 Njalo bathi: UNkulunkulu wazi njani? Kukhona ulwazi yini koPhezukonke? 12 Khangela, laba ngabangelaNkulunkulu, kanti bayaphumelela elizweni, bandisa inotho.

13 Isibili ngihlambulule inhliziyo yami ngeze, ngageza izandla zami ngokungelacala. 14 Ngoba ngihlutshiwe usuku lonke, lesijeziso sami sisekuseni yonke. 15 Uba bengingathi: Ngizakhuluma ngokunje, khangela, ngabe ngisikhohlisile isizukulwana sabantwana bakho. 16 Lapho nganakana ukwazi lokhu, kwakubuhlungu emehlweni ami, 17 ngaze ngangena ezindlini ezingcwele zikaNkulunkulu; ngasengikuqedisisa ukuphela kwabo. 18 Isibili ubamisa endaweni ezitshelelayo, ubawisela ekubhujisweni. 19 Yeka ukuchitheka kwabo njengokucwayiza kwelihlo! Baphela baqedwe ngokwesabisayo. 20 Njengephupho ekuphaphameni, Nkosi, nxa uvuka uzadelela umfanekiso wabo.

21 Ngakho inhliziyo yami yaba buhlungu, ngahlatshwa ezinsweni zami. 22 Njalo ngaba yisiphukuphuku esingaziyo, ngaba njengenyamazana kuwe. 23 Kodwa mina ngihlezi ngilawe; ubambe isandla sami sokunene. 24 Uzangikhokhela ngeseluleko sakho, lemva kwalokho ungemukele enkazimulweni. 25 Ngilobani emazulwini ngaphandle kwakho? Njalo kakukho engikufisayo emhlabeni ngaphandle kwakho. 26 Inyama yami lenhliziyo yami kuyaphela; uNkulunkulu ulidwala lenhliziyo yami lesabelo sami kuze kube nininini. 27 Ngoba khangela, abakhatshana lawe bazabhubha; ubachithile bonke abaphingayo ngokusuka kuwe. 28 Kodwa mina kungilungele ukusondela kuNkulunkulu; ngibeke isiphephelo sami eNkosini uJehova, ukutshumayela zonke izenzo zakho.

Copyright information for Ndebele