Psalms 74

Ukucela kuNkulunkulu ukuthi asize abantu bakhe

IMasikili kaAsafi

Nkulunkulu, usilahleleni kokuphela? Ulaka lwakho luvuthelani ngakuzo izimvu zedlelo lakho? Khumbula ibandla lakho owalithenga endulo, intonga yelifa lakho owayihlengayo, le intaba yeZiyoni ohlala kuyo. Phakamisa inyawo zakho ezincithakalweni zaphakade, konke okubi izitha ezikwenzileyo endaweni engcwele.

Izitha zakho zibhongile phakathi kwezindawo zakho zokubuthanela, zamisa impawu zazo zibe zimpawu. Umuntu waziwa njengophakamisa amahloka eguswini lezihlahla. Kodwa khathesi zitshaye okubaziweyo kwayo ndawonye ngamahloka lezando. Zinikele indlu yakho engcwele emlilweni, zangcolisa indawo yokuhlala yebizo lakho ngokuyiwisela emhlabathini. Zathi enhliziyweni yazo: Kasibachithe ndawonye. Zatshisa zonke indawo zokubuthanela zikaNkulunkulu elizweni.

Impawu zethu kasiziboni; kakusekho mprofethi; kakho kithi owaziyo ukuthi koze kube nini. 10 Koze kube nini, Nkulunkulu, umcindezeli edelela? Isitha sizahlambaza ibizo lakho kokuphela yini? 11 Usifinyezeleni isandla sakho, yebo isandla sakho sokunene? Sikhuphe phakathi kwesifuba sakho.

12 Kanti uNkulunkulu uyiNkosi yami kusukela endulo, eyenza insindiso phakathi komhlaba. 13 Nguwe owehlukanisa ulwandle ngamandla akho; wafohloza amakhanda emigobho emanzini. 14 Nguwe owachoboza amakhanda kaLeviyathani*, wamnikela waba yikudla kwabantu enkangala. 15 Nguwe owaqhekeza umthombo lesifula, nguwe owomisa imifula egeleza njalo. 16 Usuku ngolwakho, lobusuku ngobakho; nguwe owamisa ukukhanya lelanga. 17 Nguwe owamisa yonke imikhawulo yomhlaba; nguwe owenza ihlobo lobusika.

18 Khumbula lokhu, isitha siyangisile,  Nkosi, labantu abayizithutha bahlambazile ibizo lakho. 19 Ungawunikeli umphefumulo wejuba lakho ezinyamazaneni zendle; ungakhohlwa ixuku lezihlupheki zakho phakade. 20 Nanzelela isivumelwano; ngoba indawo ezimnyama zomhlaba zigcwele indawo zokuhlala zesihluku. 21 Kangabuyeli eyangekile ocindezelweyo; ohluphekayo loswelayo kabalidumise ibizo lakho.

22 Vuka, Nkulunkulu! Ulumele udaba lwakho, ukhumbule ihlazo lakho ngoyisiwula usuku lonke. 23 Ungakhohlwa ilizwi lezitha zakho, ukuxokozela kwabakuvukelayo kwenyuka njalonjalo.

Copyright information for Ndebele