Psalms 75

UNkulunkulu ungumahluleli

Kumqondisi wokuhlabelela. Alithashethi. Isihlabelelo sikaAsafi, ihubo

1 Siyakubonga, Nkulunkulu, siyabonga, ukuthi ibizo lakho liseduze, iyalandisa imisebenzi yakho emangalisayo. 2Lapho ngisemukela isikhathi esimisiweyo ngizakwahlulela ngokuqonda. 3Umhlaba labo bonke abakhileyo kuwo kuncibilikile; mina ngiqinisa insika zawo. Selah.

4Ngathi kwabayiziwula: Lingabi yiziwula. Lakwababi: Lingaphakamisi uphondo. 5Lingaphakamiseli phezulu uphondo lwenu, lingakhulumi ngentamo elukhuni. 6Ngoba ukuphakanyiswa kakuveli empumalanga kumbe entshonalanga njalo hatshi enkangala. 7Kodwa uNkulunkulu ungumahluleli, uyehlisa omunye, aphakamise omunye. 8Ngoba esandleni se Nkosi kulenkezo; lewayini liphuphuma, ligcwele amahlukuzo; iyathulula okwalo; kodwa izibhidi zalo, ababi bonke bomhlaba bazazihluza bazinathe.

9Kodwa mina ngizatshumayela njalonjalo, ngihlabele indumiso kuNkulunkulu kaJakobe. 10Njalo zonke impondo zababi ngizaziquma; impondo zabalungileyo zizaphakanyiswa.

Copyright information for Ndebele