Psalms 75

UNkulunkulu ungumahluleli

Kumqondisi wokuhlabelela. Alithashethi. Isihlabelelo sikaAsafi, ihubo

Siyakubonga, Nkulunkulu, siyabonga, ukuthi ibizo lakho liseduze, iyalandisa imisebenzi yakho emangalisayo. Lapho ngisemukela isikhathi esimisiweyo ngizakwahlulela ngokuqonda. Umhlaba labo bonke abakhileyo kuwo kuncibilikile; mina ngiqinisa insika zawo. Selah.

Ngathi kwabayiziwula: Lingabi yiziwula. Lakwababi: Lingaphakamisi uphondo. Lingaphakamiseli phezulu uphondo lwenu, lingakhulumi ngentamo elukhuni. Ngoba ukuphakanyiswa kakuveli empumalanga kumbe entshonalanga njalo hatshi enkangala. Kodwa uNkulunkulu ungumahluleli, uyehlisa omunye, aphakamise omunye. Ngoba esandleni se Nkosi kulenkezo; lewayini liphuphuma, ligcwele amahlukuzo; iyathulula okwalo; kodwa izibhidi zalo, ababi bonke bomhlaba bazazihluza bazinathe.

Kodwa mina ngizatshumayela njalonjalo, ngihlabele indumiso kuNkulunkulu kaJakobe. 10 Njalo zonke impondo zababi ngizaziquma; impondo zabalungileyo zizaphakanyiswa.

Copyright information for Ndebele