Psalms 76

UNkulunkulu onqobayo lowahlulelayo

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. Isihlabelelo sikaAsafi, ihubo

UNkulunkulu uyaziwa koJuda; ibizo lakhe likhulu koIsrayeli. Njalo idumba lakhe liseSalema, lendawo yakhe yokuhlala eZiyoni. Lapho wephula imitshoko evuthayo yedandili, isihlangu, lenkemba, lempi. Selah.

Uyakhazimula, ulobukhosi okwedlula izintaba zempango. Baphangiwe abaqinileyo ngenhliziyo, balele ubuthongo babo; njalo kakho emaqhaweni othole izandla zawo. Ekukhalimeni kwakho, Nkulunkulu kaJakobe, kokubili inqola lebhiza kulele ubuthongo obukhulu. Wena, wena uyesabeka. Ngubani-ke ongema phambi kwakho kusukela esikhathini solaka lwakho? Wenza isahlulelo sizwakale usemazulwini; umhlaba wesaba wathula, mhla uNkulunkulu evukela isahlulelo, ukusindisa bonke abathobekileyo bomhlaba. Selah.

10 Qotho, ulaka lomuntu luzakudumisa; insalela yolaka uzayikhina. 11 Fungani, likhokhe e Nkosini uNkulunkulu wenu, lonke eliyihanqileyo lilethe izipho kuye ofanele esatshwe. 12 Izaquma umoya weziphathamandla; iyesabeka emakhosini omhlaba.

Copyright information for Ndebele