Psalms 77

Ukukhumbula izenzo zikaNkulunkulu kuyathokozisa

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeJeduthuni. Isihlabelelo sikaAsafi

1 Ilizwi lami likuNkulunkulu, njalo ngiyakhala, ilizwi lami likuNkulunkulu, wasebeka indlebe kimi. 2Osukwini lokuhlupheka kwami ngayidinga iNkosi; isandla sami selulwa ebusuku, kasiphezanga, umphefumulo wami wala ukududuzwa. 3Ngamkhumbula uNkulunkulu, ngabubula; ngakhalaza, lomoya wami waphela amandla. Selah.

4Ubambe amehlo ami ukuthi angalali; ngakhathazeka, kangisakhulumanga. 5Ngakhumbula insuku zasendulo, iminyaka yekadeni. 6Ngakhumbula ingoma yami, ebusuku, ngakhuluma lenhliziyo yami, lomoya wami wahlolisisa.

7INkosi izalahla kokuphela yini? Njalo kayiselakuphinda ibe lomusa yini? 8Uthandolomusa lwayo seluphelile kokuphela yini? Isithembiso sesiphelile kusukela kusizukulwana kusiya kusizukulwana na? 9UNkulunkulu usekhohliwe ukuba lomusa yini? Usevalele isihawu sakhe ngolaka yini? Selah.

10Ngasengisithi: Lobu yibuthakathaka bami: Isandla sokunene soPhezukonke siphendukile. 11Ngizakhumbula izenzo ze Nkosi. Isibili, ngizakhumbula izimangaliso zakho ezindala. 12Ngizazindla ngomsebenzi wakho wonke, ngikhulume ngezenzo zakho. 13Nkulunkulu, indlela yakho isendaweni engcwele. Ngubani unkulunkulu omkhulu njengoNkulunkulu? 14Wena unguNkulunkulu owenza isimangaliso; wazisa amandla akho phakathi kwezizwe. 15Ngengalo yakho uhlengile abantu bakho, amadodana kaJakobe loJosefa. Selah.

16Amanzi akubona, Nkulunkulu, amanzi akubona, ethuka; izinziki lazo zathuthumela. 17Amayezi athulula amanzi, lezibhakabhaka zaduma; imitshoko yakho layo yaya le lale. 18Ilizwi lokuduma kwakho lalisesibhakabhakeni; imibane yakhanyisa umhlaba; lomhlaba wagedezela wazamazama. 19Indlela yakho iselwandle, lomkhondo wakho emanzini amanengi, lezinyathelo zakho zazingaziwa. 20Wakhokhela abantu bakho njengomhlambi ngesandla sikaMozisi loAroni.

Copyright information for Ndebele