Psalms 77

Ukukhumbula izenzo zikaNkulunkulu kuyathokozisa

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeJeduthuni. Isihlabelelo sikaAsafi

Ilizwi lami likuNkulunkulu, njalo ngiyakhala, ilizwi lami likuNkulunkulu, wasebeka indlebe kimi. Osukwini lokuhlupheka kwami ngayidinga iNkosi; isandla sami selulwa ebusuku, kasiphezanga, umphefumulo wami wala ukududuzwa. Ngamkhumbula uNkulunkulu, ngabubula; ngakhalaza, lomoya wami waphela amandla. Selah.

Ubambe amehlo ami ukuthi angalali; ngakhathazeka, kangisakhulumanga. Ngakhumbula insuku zasendulo, iminyaka yekadeni. Ngakhumbula ingoma yami, ebusuku, ngakhuluma lenhliziyo yami, lomoya wami wahlolisisa.

INkosi izalahla kokuphela yini? Njalo kayiselakuphinda ibe lomusa yini? Uthandolomusa lwayo seluphelile kokuphela yini? Isithembiso sesiphelile kusukela kusizukulwana kusiya kusizukulwana na? UNkulunkulu usekhohliwe ukuba lomusa yini? Usevalele isihawu sakhe ngolaka yini? Selah.

10 Ngasengisithi: Lobu yibuthakathaka bami: Isandla sokunene soPhezukonke siphendukile. 11 Ngizakhumbula izenzo ze Nkosi. Isibili, ngizakhumbula izimangaliso zakho ezindala. 12 Ngizazindla ngomsebenzi wakho wonke, ngikhulume ngezenzo zakho. 13 Nkulunkulu, indlela yakho isendaweni engcwele. Ngubani unkulunkulu omkhulu njengoNkulunkulu? 14 Wena unguNkulunkulu owenza isimangaliso; wazisa amandla akho phakathi kwezizwe. 15 Ngengalo yakho uhlengile abantu bakho, amadodana kaJakobe loJosefa. Selah.

16 Amanzi akubona, Nkulunkulu, amanzi akubona, ethuka; izinziki lazo zathuthumela. 17 Amayezi athulula amanzi, lezibhakabhaka zaduma; imitshoko yakho layo yaya le lale. 18 Ilizwi lokuduma kwakho lalisesibhakabhakeni; imibane yakhanyisa umhlaba; lomhlaba wagedezela wazamazama. 19 Indlela yakho iselwandle, lomkhondo wakho emanzini amanengi, lezinyathelo zakho zazingaziwa. 20 Wakhokhela abantu bakho njengomhlambi ngesandla sikaMozisi loAroni.

Copyright information for Ndebele