Psalms 78

Uthembeko lukaNkulunkulu lokungathembeki kwabantwana bakoIsrayeli

IMasikili kaAsafi

1 Lalelani, bantu bami, umthetho wami, libeke indlebe yenu emazwini omlomo wami. 2Ngizavula umlomo wami ngomfanekiso, ngikhuphe izimfihlakalo zendulo, 3esizizwileyo lesizaziyo, obaba abasitshela zona. 4Kasiyikuzifihlela abantwana babo, kusizukulwana esilandelayo, silandisa izindumiso ze Nkosi, lamandla ayo, lezimangaliso ezenzileyo.

5Ngoba wamisa ubufakazi koJakobe, wabeka umlayo koIsrayeli, awulaya obaba, ukuze bawazise abantwana babo, 6ukuze isizukulwana esilandelayo sazi, abantwana abazazalwa, basukume batshele abantwana babo, 7ukuze babeke ithemba labo kuNkulunkulu, bangayikhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu, kodwa bagcine imithetho yakhe; 8njalo bangabi njengaboyise, isizukulwana esilenkani lesivukelayo, isizukulwana esingaqondisanga inhliziyo yaso, lesimoya waso ungathembekanga kuNkulunkulu.

9Abantwana bakoEfrayimi, behlomile betshoka ngamadandili, babuyela emuva mhla wempi. 10Kabasilondolozanga isivumelwano sikaNkulunkulu, bala ukuhamba emlayweni wakhe. 11Bakhohlwa izenzo zakhe lezimangaliso zakhe ayebatshengisa zona.

12Phambi kwaboyise wenza isimangaliso elizweni leGibhithe, egangeni leZowani. 13Waqhekeza ulwandle, wabachaphisa, wenza amanzi ema njengenqumbi. 14Wabakhokhela ngeyezi emini, lebusuku bonke ngokukhanya komlilo. 15Waqhekeza amadwala enkangala, wabanathisa kungathi kuvela ezinzikini ezinkulu. 16Waseveza izifula edwaleni, wenza amanzi ehla njengemifula.

17Kodwa baphinda futhi ukona kuye, ngokumvukela oPhezukonke enkangala. 18Bamlinga uNkulunkulu enhliziyweni yabo ngokucela ukudla kwenkanuko yabo. 19Basebekhuluma bemelene loNkulunkulu bathi: UNkulunkulu angalungisa itafula enkangala yini? 20Khangela, watshaya idwala, kwampompoza amanzi, lezifula zagabha; anganika lesinkwa yini? angalungisela abantu bakhe inyama na? 21Ngakho i Nkosi yezwa yathukuthela; umlilo wasubaselwa uJakobe, njalo lolaka lwavukela uIsrayeli, 22ngoba kabakholwanga kuNkulunkulu, kabathembanga esindisweni lwakhe. 23Lanxa walaya amayezi ngaphezulu, wavula iminyango yamazulu, 24wabanisela imana ukuthi badle, wabapha amabele amazulu. 25Umuntu wadla isinkwa sabalamandla; wabathumela ukudla ukuze basuthe. 26Wenza umoya wempumalanga wavunguza emazulwini; langamandla akhe waqhuba umoya weningizimu. 27Wasenisela phezu kwabo inyama njengothuli, lenyoni ezilempiko njengetshebetshebe lolwandle; 28wazenza zawela phakathi kwenkamba yabo, zagombolozela indawo zabo zokuhlala. 29Ngakho badla basutha kakhulu, ngoba wabalethela isiloyiso sabo. 30Kabehlukananga lenkanuko yabo; ukudla kusesemlonyeni wabo, 31ulaka lukaNkulunkulu lwaselubavukela, wabulala kwabakhulupheleyo babo, watshaya abakhethiweyo bakoIsrayeli.

32Kulokhu konke bajinga besona, njalo kabakholwanga ngenxa yezimangaliso zakhe. 33Ngakho waziqeda izinsuku zabo ngeze, leminyaka yabo ovalweni. 34Lapho ebabulala, bamdinga, baphenduka, bamdingisisa uNkulunkulu. 35Bakhumbula ukuthi uNkulunkulu ulidwala labo, loNkulunkulu oPhezukonke ungumhlengi wabo. 36Kodwa bamyenga ngomlomo wabo, baqamba amanga kuye ngolimi lwabo. 37Ngoba inhliziyo yabo yayingaqondanga kuye, njalo bengathembekanga esivumelwaneni sakhe. 38Kodwa yena elesihawu wathethelela ububi babo, kababhubhisanga; yebo, kanengi walunqanda ulaka lwakhe, kakuvusanga konke ukuthukuthela kwakhe. 39Ngoba wakhumbula ukuthi bayinyama, umoya odlulayo, ongabuyiyo.

40Kanengi kangakanani bemvukela ehlane, bemdabukisa enkangala. 41Yebo baphenduka bamlinga uNkulunkulu, bamqumela oNgcwele kaIsrayeli. 42Kabasikhumbulanga isandla sakhe, usuku abahlenga ngalo esitheni. 43Ukuthi wamisa njani izibonakaliso zakhe eGibhithe, lezimangaliso zakhe emmangweni weZowani, 44lokuthi waphendula imifula yabo yaba ligazi, lezifula zabo, ukuze banganathi. 45Wathumela phakathi kwabo umtshitshi wezibawu, ezabadlayo, lamaxoxo ababhubhisayo. 46Wasenika imihogoyi isivuno sabo, lomsebenzi wabo isikhonyane. 47Wabulala ivini labo ngesiqhotho, lemikhiwa yabo yesikhamore ngongqwaqwane. 48Wasenikela izifuyo zabo esiqhothweni, lemihlambi yabo kuyo imibane. 49Waphosela phezu kwabo ukuvutha kolaka lwakhe, ukuthukuthela, lokucunuka, lokuhlupheka, ngokuthuma izithunywa zobubi. 50Walungisela ulaka lwakhe indlela, kanqandanga umphefumulo wabo ekufeni, kodwa wanikela impilo yabo kumatshayabhuqe wesifo. 51Wasetshaya wonke amazibulo eGibhithe, okokuqala kwamandla emathenteni kaHamu. 52Wasebakhupha abantu bakhe njengezimvu, wabakhokhela enkangala njengomhlambi. 53Wasebakhokhela bephephile ukuze bangesabi; kodwa ulwandle lwasibekela izitha zabo. 54Wasebafikisa emkhawulweni wendawo yakhe engcwele, le intaba, isandla sakhe sokunene esayizuzayo. 55Wasebaxotsha abezizwe phambi kwabo; wababela ilifa ngomzila, wahlalisa izizwe zakoIsrayeli emathenteni azo.

56Kanti bamlinga, bamvukela uNkulunkulu oPhezukonke, kabazigcinanga izifakazelo zakhe. 57Kodwa babuyela emuva, benza ngokungathembeki njengaboyise, baphanjulwa njengedandili elikhohlisayo. 58Ngoba bamthukuthelisa ngezindawo zabo eziphakemeyo, bavusa umona wakhe ngezithombe zabo ezibaziweyo. 59UNkulunkulu esizwa wathukuthela, wamenyanya kakhulu uIsrayeli. 60Ngakho walitshiya ithabhanekele leShilo, ithente alimisa phakathi kwabantu. 61Wasenikela amandla akhe ekuthunjweni, lenkazimulo yakhe esandleni sesitha. 62Wasenikela abantu bakhe enkembeni, waselithukuthelela ilifa lakhe. 63Umlilo waqeda amajaha abo, lezintombi zabo kazihlatshelelwanga. 64Abapristi babo bawa ngenkemba, labafelokazi babo kabalilanga.

65Khona iNkosi yavuka njengobelele, njengeqhawe eliklabalala ngenxa yewayini. 66Yazitshaya izitha zayo emuva, yazithela ihlazo phakade. 67Yasilahla ithente likaJosefa, kayikhethanga isizwe sakoEfrayimi. 68Kodwa yakhetha isizwe sakoJuda, intaba yeZiyoni eyithandayo. 69Yayakha indlu yayo engcwele njengezingqonga, njengomhlaba ewusekeleyo kuze kube nininini. 70Yasikhetha uDavida inceku yayo, yamthatha ezibayeni zezimvu; 71ekulandeleni izimvukazi ezenyisayo, yamletha ukwelusa uJakobe abantu bayo, loIsrayeli ilifa layo. 72Njalo wabelusa njengobuqotho benhliziyo yakhe, wabakhokhela ngobugabazi bezandla zakhe.

Copyright information for Ndebele