Psalms 78

Uthembeko lukaNkulunkulu lokungathembeki kwabantwana bakoIsrayeli

IMasikili kaAsafi

Lalelani, bantu bami, umthetho wami, libeke indlebe yenu emazwini omlomo wami. Ngizavula umlomo wami ngomfanekiso, ngikhuphe izimfihlakalo zendulo, esizizwileyo lesizaziyo, obaba abasitshela zona. Kasiyikuzifihlela abantwana babo, kusizukulwana esilandelayo, silandisa izindumiso ze Nkosi, lamandla ayo, lezimangaliso ezenzileyo.

Ngoba wamisa ubufakazi koJakobe, wabeka umlayo koIsrayeli, awulaya obaba, ukuze bawazise abantwana babo, ukuze isizukulwana esilandelayo sazi, abantwana abazazalwa, basukume batshele abantwana babo, ukuze babeke ithemba labo kuNkulunkulu, bangayikhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu, kodwa bagcine imithetho yakhe; njalo bangabi njengaboyise, isizukulwana esilenkani lesivukelayo, isizukulwana esingaqondisanga inhliziyo yaso, lesimoya waso ungathembekanga kuNkulunkulu.

Abantwana bakoEfrayimi, behlomile betshoka ngamadandili, babuyela emuva mhla wempi. 10 Kabasilondolozanga isivumelwano sikaNkulunkulu, bala ukuhamba emlayweni wakhe. 11 Bakhohlwa izenzo zakhe lezimangaliso zakhe ayebatshengisa zona.

12 Phambi kwaboyise wenza isimangaliso elizweni leGibhithe, egangeni leZowani. 13 Waqhekeza ulwandle, wabachaphisa, wenza amanzi ema njengenqumbi. 14 Wabakhokhela ngeyezi emini, lebusuku bonke ngokukhanya komlilo. 15 Waqhekeza amadwala enkangala, wabanathisa kungathi kuvela ezinzikini ezinkulu. 16 Waseveza izifula edwaleni, wenza amanzi ehla njengemifula.

17 Kodwa baphinda futhi ukona kuye, ngokumvukela oPhezukonke enkangala. 18 Bamlinga uNkulunkulu enhliziyweni yabo ngokucela ukudla kwenkanuko yabo. 19 Basebekhuluma bemelene loNkulunkulu bathi: UNkulunkulu angalungisa itafula enkangala yini? 20 Khangela, watshaya idwala, kwampompoza amanzi, lezifula zagabha; anganika lesinkwa yini? angalungisela abantu bakhe inyama na? 21 Ngakho i Nkosi yezwa yathukuthela; umlilo wasubaselwa uJakobe, njalo lolaka lwavukela uIsrayeli, 22 ngoba kabakholwanga kuNkulunkulu, kabathembanga esindisweni lwakhe. 23 Lanxa walaya amayezi ngaphezulu, wavula iminyango yamazulu, 24 wabanisela imana ukuthi badle, wabapha amabele amazulu. 25 Umuntu wadla isinkwa sabalamandla; wabathumela ukudla ukuze basuthe. 26 Wenza umoya wempumalanga wavunguza emazulwini; langamandla akhe waqhuba umoya weningizimu. 27 Wasenisela phezu kwabo inyama njengothuli, lenyoni ezilempiko njengetshebetshebe lolwandle; 28 wazenza zawela phakathi kwenkamba yabo, zagombolozela indawo zabo zokuhlala. 29 Ngakho badla basutha kakhulu, ngoba wabalethela isiloyiso sabo. 30 Kabehlukananga lenkanuko yabo; ukudla kusesemlonyeni wabo, 31 ulaka lukaNkulunkulu lwaselubavukela, wabulala kwabakhulupheleyo babo, watshaya abakhethiweyo bakoIsrayeli.

32 Kulokhu konke bajinga besona, njalo kabakholwanga ngenxa yezimangaliso zakhe. 33 Ngakho waziqeda izinsuku zabo ngeze, leminyaka yabo ovalweni. 34 Lapho ebabulala, bamdinga, baphenduka, bamdingisisa uNkulunkulu. 35 Bakhumbula ukuthi uNkulunkulu ulidwala labo, loNkulunkulu oPhezukonke ungumhlengi wabo. 36 Kodwa bamyenga ngomlomo wabo, baqamba amanga kuye ngolimi lwabo. 37 Ngoba inhliziyo yabo yayingaqondanga kuye, njalo bengathembekanga esivumelwaneni sakhe. 38 Kodwa yena elesihawu wathethelela ububi babo, kababhubhisanga; yebo, kanengi walunqanda ulaka lwakhe, kakuvusanga konke ukuthukuthela kwakhe. 39 Ngoba wakhumbula ukuthi bayinyama, umoya odlulayo, ongabuyiyo.

40 Kanengi kangakanani bemvukela ehlane, bemdabukisa enkangala. 41 Yebo baphenduka bamlinga uNkulunkulu, bamqumela oNgcwele kaIsrayeli. 42 Kabasikhumbulanga isandla sakhe, usuku abahlenga ngalo esitheni. 43 Ukuthi wamisa njani izibonakaliso zakhe eGibhithe, lezimangaliso zakhe emmangweni weZowani, 44 lokuthi waphendula imifula yabo yaba ligazi, lezifula zabo, ukuze banganathi. 45 Wathumela phakathi kwabo umtshitshi wezibawu, ezabadlayo, lamaxoxo ababhubhisayo. 46 Wasenika imihogoyi isivuno sabo, lomsebenzi wabo isikhonyane. 47 Wabulala ivini labo ngesiqhotho, lemikhiwa yabo yesikhamore ngongqwaqwane. 48 Wasenikela izifuyo zabo esiqhothweni, lemihlambi yabo kuyo imibane. 49 Waphosela phezu kwabo ukuvutha kolaka lwakhe, ukuthukuthela, lokucunuka, lokuhlupheka, ngokuthuma izithunywa zobubi. 50 Walungisela ulaka lwakhe indlela, kanqandanga umphefumulo wabo ekufeni, kodwa wanikela impilo yabo kumatshayabhuqe wesifo. 51 Wasetshaya wonke amazibulo eGibhithe, okokuqala kwamandla emathenteni kaHamu. 52 Wasebakhupha abantu bakhe njengezimvu, wabakhokhela enkangala njengomhlambi. 53 Wasebakhokhela bephephile ukuze bangesabi; kodwa ulwandle lwasibekela izitha zabo. 54 Wasebafikisa emkhawulweni wendawo yakhe engcwele, le intaba, isandla sakhe sokunene esayizuzayo. 55 Wasebaxotsha abezizwe phambi kwabo; wababela ilifa ngomzila, wahlalisa izizwe zakoIsrayeli emathenteni azo.

56 Kanti bamlinga, bamvukela uNkulunkulu oPhezukonke, kabazigcinanga izifakazelo zakhe. 57 Kodwa babuyela emuva, benza ngokungathembeki njengaboyise, baphanjulwa njengedandili elikhohlisayo. 58 Ngoba bamthukuthelisa ngezindawo zabo eziphakemeyo, bavusa umona wakhe ngezithombe zabo ezibaziweyo. 59 UNkulunkulu esizwa wathukuthela, wamenyanya kakhulu uIsrayeli. 60 Ngakho walitshiya ithabhanekele leShilo, ithente alimisa phakathi kwabantu. 61 Wasenikela amandla akhe ekuthunjweni, lenkazimulo yakhe esandleni sesitha. 62 Wasenikela abantu bakhe enkembeni, waselithukuthelela ilifa lakhe. 63 Umlilo waqeda amajaha abo, lezintombi zabo kazihlatshelelwanga. 64 Abapristi babo bawa ngenkemba, labafelokazi babo kabalilanga.

65 Khona iNkosi yavuka njengobelele, njengeqhawe eliklabalala ngenxa yewayini. 66 Yazitshaya izitha zayo emuva, yazithela ihlazo phakade. 67 Yasilahla ithente likaJosefa, kayikhethanga isizwe sakoEfrayimi. 68 Kodwa yakhetha isizwe sakoJuda, intaba yeZiyoni eyithandayo. 69 Yayakha indlu yayo engcwele njengezingqonga, njengomhlaba ewusekeleyo kuze kube nininini. 70 Yasikhetha uDavida inceku yayo, yamthatha ezibayeni zezimvu; 71 ekulandeleni izimvukazi ezenyisayo, yamletha ukwelusa uJakobe abantu bayo, loIsrayeli ilifa layo. 72 Njalo wabelusa njengobuqotho benhliziyo yakhe, wabakhokhela ngobugabazi bezandla zakhe.

Copyright information for Ndebele