Psalms 8

Udumo lwe Nkosi lodumo lomuntu

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeGithithi. Isihlabelelo sikaDavida

 Nkosi, Nkosi yethu, lilenkazimulo kangakanani ibizo lakho emhlabeni wonke! Omise ubukhosi bakho ngaphezu kwamazulu.

Emlonyeni wezingane lowabamunyayo umisile amandla ngenxa yezitha zakho, ukuze uthulise isitha lomphindiseli. Lapho ngikhangela amazulu akho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga lenkanyezi owazimisayo, uyini umuntu ukuthi umkhumbule, lendodana yomuntu ukuthi uyihambele? Kanti wamenza waba ngaphansi kancinyane kulengilosi, wamethwesa umqhele wobukhosi lodumo. Wamenza wabusa phezu kwemisebenzi yezandla zakho, konke wakubeka ngaphansi kwenyawo zakhe, izimvu lenkabi zonke, kanye lezinyamazana zeganga, inyoni zamazulu, lezinhlanzi zolwandle, okudlula ezindleleni zenlwandle.

 Nkosi, Nkosi yethu, lilenkazimulo kangakani ibizo lakho emhlabeni wonke!

Copyright information for Ndebele