Psalms 8

Udumo lwe Nkosi lodumo lomuntu

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeGithithi. Isihlabelelo sikaDavida

1  Nkosi, Nkosi yethu, lilenkazimulo kangakanani ibizo lakho emhlabeni wonke! Omise ubukhosi bakho ngaphezu kwamazulu.

2Emlonyeni wezingane lowabamunyayo umisile amandla ngenxa yezitha zakho, ukuze uthulise isitha lomphindiseli. 3Lapho ngikhangela amazulu akho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga lenkanyezi owazimisayo, 4uyini umuntu ukuthi umkhumbule, lendodana yomuntu ukuthi uyihambele? 5Kanti wamenza waba ngaphansi kancinyane kulengilosi, wamethwesa umqhele wobukhosi lodumo. 6Wamenza wabusa phezu kwemisebenzi yezandla zakho, konke wakubeka ngaphansi kwenyawo zakhe, 7izimvu lenkabi zonke, kanye lezinyamazana zeganga, 8inyoni zamazulu, lezinhlanzi zolwandle, okudlula ezindleleni zenlwandle.

9 Nkosi, Nkosi yethu, lilenkazimulo kangakani ibizo lakho emhlabeni wonke!

Copyright information for Ndebele