Psalms 80

Umkhuleko wokusizwa kukaIsrayeli

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeShoshanimi. Ubufakazi. Isihlabelelo sikaAsafi

Melusi kaIsrayeli, beka indlebe, okhokhela uJosefa njengomhlambi, ohlezi phakathi kwamakherubi*, khanyisa. Phambi kukaEfrayimi loBhenjamini loManase vusa amandla akho, uze ube lusindiso lwethu.

Siphendule, Nkulunkulu, wenze ubuso bakho bukhanye, ngakho sizasindiswa.

 Nkosi Nkulunkulu wamabandla, koze kube nini uthukuthelela umkhuleko wabantu bakho? Ubenze badla isinkwa sezinyembezi, wabanathisa izinyembezi ngesilinganiso esikhulu. Usenza sibe yingxabano kubomakhelwane bethu, lezitha zethu ziyahlekisana ngathi.

Siphendule, Nkulunkulu wamabandla, wenze ubuso bakho bukhanye, ngakho sizasindiswa.

Waliletha ivini livela eGibhithe, wazixotsha izizwe, walihlanyela lona. Walungisa indawo phambi kwalo, wagxilisa impande zalo, laze lagcwala umhlaba. 10 Izintaba zembeswa ngomthunzi walo, lezingatsha zalo zinjengemisedari kaNkulunkulu. 11 Lanabisela ingatsha zalo elwandle, lamahlumela alo emfuleni. 12 Uyibhobozeleni imiduli yalo, ukuze balikhe bonke abadlula ngendlela? 13 Ingulube yasehlathini iyalihlikiza, lenyamazana yeganga iyalidla.

14 Nkulunkulu wamabandla, akubuyele, ukhangele phansi usemazulwini, ubone, wethekelele lelivini, 15 ngitsho ivini isandla sakho sokunene esalihlanyelayo, logatsha owaziqinisela lona. 16 Lutshisiwe ngomlilo, lwaqunyelwa phansi; bayabhubha ngokukhuza kobuso bakho. 17 Isandla sakho kasibe phezu komuntu wesandla sakho sokunene, phezu kwendodana yomuntu, oziqinisele yona. 18 Ngakho kasiyikubuyela emuva sisuke kuwe; sivuselele, khona sizabiza ibizo lakho.

19  Nkosi, Nkulunkulu wamabandla, siphendule, wenze ubuso bakho bukhanye, ngakho sizasindiswa.

Copyright information for Ndebele