Psalms 81

Ukungalaleli kukaIsrayeli

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeGithithi. EsikaAsafi

1 Hlabelani kakhulu kuNkulunkulu amandla ethu, lihlokome ngentokozo kuNkulunkulu kaJakobe. 2Thathani ingoma, lilethe isigujana, ichacho elimnandi kanye logubhu lwezintambo. 3Vuthelani uphondo ekuthwaseni kwenyanga, esikhathini esimisiweyo, ngosuku lomkhosi wethu. 4Ngoba lokho kuyisimiso kuIsrayeli, umthetho kaNkulunkulu kaJakobe. 5Wakumisa kwaba yibufakazi kuJosefa, ekuphumeni kwakhe emelene lelizwe leGibhithe; ngezwa ulimi engingalwaziyo.

6Ngasusa ihlombe lakhe emthwalweni; izandla zakhe zakhululwa ezimbizeni. 7Wakhala usenhluphekweni, ngakukhulula; ngakuphendula ekusithekeni komdumo; ngakuhlola emanzini eMeriba. Selah. 8Zwana, sizwe sami, ngizafakaza kuwe, Israyeli, aluba ungangilalela. 9Kakungabi khona phakathi kwakho unkulunkulu wezizweni, njalo ungakhonzi unkulunkulu wezizweni. 10Mina ngiyi Nkosi, uNkulunkulu wakho, owakwenyusa usuka elizweni leGibhithe. Khamisa umlomo wakho ube banzi, njalo ngizawugcwalisa.

11Kodwa abantu bami kabalilalelanga ilizwi lami; loIsrayeli kavumelananga lami. 12Ngakho ngabanikela enkanini yenhliziyo yabo, ukuze bahambe kumacebo abo.

13Kungathi abantu bami bengangilalela, uIsrayeli ahambe endleleni zami! 14Masinyane bengingazehlisela phansi izitha zabo, ngiphendulele isandla sami kwabamelene labo. 15Abayizondayo i Nkosi bangatshotshobala phambi kwayo ngokuzenzisa, kodwa isikhathi sabo besizakuba phakade. 16Wayezabondla ngamanono engqoloyi; njalo bengizakusuthisa ngoluju oluvela edwaleni.

Copyright information for Ndebele