Psalms 81

Ukungalaleli kukaIsrayeli

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeGithithi. EsikaAsafi

Hlabelani kakhulu kuNkulunkulu amandla ethu, lihlokome ngentokozo kuNkulunkulu kaJakobe. Thathani ingoma, lilethe isigujana, ichacho elimnandi kanye logubhu lwezintambo. Vuthelani uphondo ekuthwaseni kwenyanga, esikhathini esimisiweyo, ngosuku lomkhosi wethu. Ngoba lokho kuyisimiso kuIsrayeli, umthetho kaNkulunkulu kaJakobe. Wakumisa kwaba yibufakazi kuJosefa, ekuphumeni kwakhe emelene lelizwe leGibhithe; ngezwa ulimi engingalwaziyo.

Ngasusa ihlombe lakhe emthwalweni; izandla zakhe zakhululwa ezimbizeni. Wakhala usenhluphekweni, ngakukhulula; ngakuphendula ekusithekeni komdumo; ngakuhlola emanzini eMeriba. Selah. Zwana, sizwe sami, ngizafakaza kuwe, Israyeli, aluba ungangilalela. Kakungabi khona phakathi kwakho unkulunkulu wezizweni, njalo ungakhonzi unkulunkulu wezizweni. 10 Mina ngiyi Nkosi, uNkulunkulu wakho, owakwenyusa usuka elizweni leGibhithe. Khamisa umlomo wakho ube banzi, njalo ngizawugcwalisa.

11 Kodwa abantu bami kabalilalelanga ilizwi lami; loIsrayeli kavumelananga lami. 12 Ngakho ngabanikela enkanini yenhliziyo yabo, ukuze bahambe kumacebo abo.

13 Kungathi abantu bami bengangilalela, uIsrayeli ahambe endleleni zami! 14 Masinyane bengingazehlisela phansi izitha zabo, ngiphendulele isandla sami kwabamelene labo. 15 Abayizondayo i Nkosi bangatshotshobala phambi kwayo ngokuzenzisa, kodwa isikhathi sabo besizakuba phakade. 16 Wayezabondla ngamanono engqoloyi; njalo bengizakusuthisa ngoluju oluvela edwaleni.

Copyright information for Ndebele