Psalms 82

UNkulunkulu nguye yedwa umahluleli

Isihlabelelo sikaAsafi

1 UNkulunkulu uyema enhlanganweni yabomahluleli, uyahlulela phakathi kwabonkulunkulu.

2Koze kube nini lisahlulela ngokungalunganga, lisemukela ubuso bababi? Selah. 3Yahlulelani umyanga lentandane, lilungisele ohluphekayo loswelayo. 4Khululani umyanga loswelayo, libophule esandleni sababi. 5Kabazi kabaqedisisi, baya le lale emnyameni; izisekelo zonke zomhlaba ziyazamazama. 6Mina ngathi: Lingonkulunkulu, lonke lingamadodana oPhezukonke. 7Kodwa lizakufa njengabantu, liwe njengesinye seziphathamandla.

8Vuka, Nkulunkulu! wahlulele umhlaba; ngoba wena izizwe zonke ziyilifa lakho.

Copyright information for Ndebele