Psalms 82

UNkulunkulu nguye yedwa umahluleli

Isihlabelelo sikaAsafi

UNkulunkulu uyema enhlanganweni yabomahluleli, uyahlulela phakathi kwabonkulunkulu.

Koze kube nini lisahlulela ngokungalunganga, lisemukela ubuso bababi? Selah. Yahlulelani umyanga lentandane, lilungisele ohluphekayo loswelayo. Khululani umyanga loswelayo, libophule esandleni sababi. Kabazi kabaqedisisi, baya le lale emnyameni; izisekelo zonke zomhlaba ziyazamazama. Mina ngathi: Lingonkulunkulu, lonke lingamadodana oPhezukonke. Kodwa lizakufa njengabantu, liwe njengesinye seziphathamandla.

Vuka, Nkulunkulu! wahlulele umhlaba; ngoba wena izizwe zonke ziyilifa lakho.

Copyright information for Ndebele