Psalms 83

Umkhuleko wokuthi zichithwe izitha zikaIsrayeli

Ingoma, isihlabelelo sikaAsafi

1 Nkulunkulu, ungazithuleli; ungathuli, ungathi zwi, Nkulunkulu. 2Ngoba, khangela, izitha zakho ziyaxokozela, labakuzondayo baphakamise ikhanda.

3Benzela abantu bakho iseluleko sobuqili, bacebisana bemelene labafihliweyo bakho. 4Bathi: Wozani, sibaqume, bangabi yisizwe, lebizo likaIsrayeli lingabe lisakhunjulwa. 5Ngoba bacebisana nganhliziyonye, benza isivumelwano esimelana lawe; 6amathente eEdoma, lamaIshmayeli; iMowabi, lamaHagari; 7iGebali, leAmoni, leAmaleki; amaFilisti kanye labakhileyo beTire; 8iAshuri layo isizihlanganise labo; bebeyingalo ebantwaneni bakaLothi. Selah.

9Yenza kubo njengeMidiyani, njengoSisera, njengoJabini, esifuleni iKishoni. 10Babhubhela eEndori, baba ngumquba womhlabathi. 11Yenza zona izikhulu zabo zibe njengoOrebi lanjengoZebi, lawo wonke amakhosana abo abe njengoZeba lanjengoZalimuna, 12abathi: Kasizithathele amadlelo kaNkulunkulu abe ngawethu. 13Nkulunkulu wami, benze babe njengokuhwithwayo, njengamakhoba phambi komoya, 14njengomlilo utshisa ihlathi, lanjengelangabi lithungela izintaba. 15Ngokunjalo baxotshe ngesivunguzane sakho, ubethuse ngesiphepho sakho. 16Gcwalisa ubuso babo ngehlazo, ukuze balidinge ibizo lakho,  Nkosi. 17Kababe lenhloni bethuke kuze kube nininini, yebo, badunyazwe babhubhe. 18Ukuze bazi ukuthi nguwe wedwa, obizo lakho nguJehova, oPhezukonke emhlabeni wonke.

Copyright information for Ndebele