Psalms 83

Umkhuleko wokuthi zichithwe izitha zikaIsrayeli

Ingoma, isihlabelelo sikaAsafi

Nkulunkulu, ungazithuleli; ungathuli, ungathi zwi, Nkulunkulu. Ngoba, khangela, izitha zakho ziyaxokozela, labakuzondayo baphakamise ikhanda.

Benzela abantu bakho iseluleko sobuqili, bacebisana bemelene labafihliweyo bakho. Bathi: Wozani, sibaqume, bangabi yisizwe, lebizo likaIsrayeli lingabe lisakhunjulwa. Ngoba bacebisana nganhliziyonye, benza isivumelwano esimelana lawe; amathente eEdoma, lamaIshmayeli; iMowabi, lamaHagari; iGebali, leAmoni, leAmaleki; amaFilisti kanye labakhileyo beTire; iAshuri layo isizihlanganise labo; bebeyingalo ebantwaneni bakaLothi. Selah.

Yenza kubo njengeMidiyani, njengoSisera, njengoJabini, esifuleni iKishoni. 10 Babhubhela eEndori, baba ngumquba womhlabathi. 11 Yenza zona izikhulu zabo zibe njengoOrebi lanjengoZebi, lawo wonke amakhosana abo abe njengoZeba lanjengoZalimuna, 12 abathi: Kasizithathele amadlelo kaNkulunkulu abe ngawethu. 13 Nkulunkulu wami, benze babe njengokuhwithwayo, njengamakhoba phambi komoya, 14 njengomlilo utshisa ihlathi, lanjengelangabi lithungela izintaba. 15 Ngokunjalo baxotshe ngesivunguzane sakho, ubethuse ngesiphepho sakho. 16 Gcwalisa ubuso babo ngehlazo, ukuze balidinge ibizo lakho,  Nkosi. 17 Kababe lenhloni bethuke kuze kube nininini, yebo, badunyazwe babhubhe. 18 Ukuze bazi ukuthi nguwe wedwa, obizo lakho nguJehova, oPhezukonke emhlabeni wonke.

Copyright information for Ndebele