Psalms 84

Ukulangatha indlu kaNkulunkulu

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeGithithi. Kubantwana bakaKora. Isihlabelelo

Athandeka kangakanani amathente akho,  Nkosi yamabandla!

Umphefumulo wami uyalangatha, yebo ngitsho, uyaphela yikunxwanela amaguma e Nkosi. Inhliziyo yami lenyama yami kuyakhala kuNkulunkulu ophilayo. Intaka layo iyathola indlu, lenkonjane isidleke sayo, lapho engabeka khona abantwana bayo, amalathi akho,  Nkosi yamabandla, Nkosi yami, loNkulunkulu wami. Babusisiwe abahlala endlini yakho, bazahlala bedumisa wena. Selah. Ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe, okukhona imigwaqo emikhulu enhliziyweni yabo. Abadabula isihotsha seBaka basenza sibe ngumthombo; lezulu liyagcwalisa amachibi. Bahamba besuka emandleni besiya emandleni, ngulowo lalowo abonakale phambi kukaNkulunkulu eZiyoni.

 Nkosi Nkulunkulu wamabandla, zwana umkhuleko wami, ubeke indlebe, Nkulunkulu kaJakobe. Selah. Nkulunkulu, sihlangu sethu, khangela ubone ubuso bogcotshiweyo wakho. 10 Ngoba usuku emagumeni akho lungcono kulenkulungwane. Ngikhetha ukuba sembundwini womnyango endlini kaNkulunkulu wami kulokuhlala emathenteni enkohlakalo. 11 Ngoba i Nkosi uNkulunkulu ililanga lesihlangu; i Nkosi izakupha umusa lodumo; kayibagodleli okuhle abahamba ngobuqotho.

12  Nkosi yamabandla, ubusisiwe umuntu othemba kuwe.

Copyright information for Ndebele