Psalms 85

Umkhuleko wokucelela uIsrayeli ukuthula

Kumqondisi wokuhlabelela. Kubantwana bakaKora. Isihlabelelo

1  Nkosi, ubulomusa elizweni lakho. Ubuyisile ukuthunjwa kukaJakobe. 2Wathethelela ububi babantu bakho, wasibekela zonke izono zabo. Selah. 3Ukususile konke ukuthukuthela kwakho, waphenduka ekuvutheni kolaka lwakho. 4Siphendule, Nkulunkulu wosindiso lwethu, wenze ulaka lwakho kithi luphele. 5Uzasithukuthelela kokuphela yini? Uzakwelulela ulaka lwakho esizukulwaneni lesizukulwana yini? 6Kawuyikubuya usivuselele yini, ukuze abantu bakho bathokoze kuwe? 7Sitshengise umusa wakho,  Nkosi, usinike usindiso lwakho.

8Ngizakuzwa lokho uNkulunkulu i Nkosi azakukhuluma, ngoba uzakhuluma ukuthula ebantwini bakhe, lakwabangcwele bakhe, kodwa kabangabuyeli ebuwuleni. 9Isibili usindiso lwakhe luseduze kulabo abamesabayo ukuze kuhlale udumo elizweni lakithi. 10Umusa leqiniso kuyahlangabezana, ukulunga lokuthula kwangene. 11Iqiniso lizaphuma emhlabeni, lokulunga kuzakhangela phansi kusemazulwini. 12Yebo, i Nkosi izanika okuhle, lelizwe lethu lizathela isivuno salo. 13Ukulunga kuzahamba phambi kwayo, izasimisa endleleni yezinyathelo zayo.

Copyright information for Ndebele