Psalms 85

Umkhuleko wokucelela uIsrayeli ukuthula

Kumqondisi wokuhlabelela. Kubantwana bakaKora. Isihlabelelo

 Nkosi, ubulomusa elizweni lakho. Ubuyisile ukuthunjwa kukaJakobe. Wathethelela ububi babantu bakho, wasibekela zonke izono zabo. Selah. Ukususile konke ukuthukuthela kwakho, waphenduka ekuvutheni kolaka lwakho. Siphendule, Nkulunkulu wosindiso lwethu, wenze ulaka lwakho kithi luphele. Uzasithukuthelela kokuphela yini? Uzakwelulela ulaka lwakho esizukulwaneni lesizukulwana yini? Kawuyikubuya usivuselele yini, ukuze abantu bakho bathokoze kuwe? Sitshengise umusa wakho,  Nkosi, usinike usindiso lwakho.

Ngizakuzwa lokho uNkulunkulu i Nkosi azakukhuluma, ngoba uzakhuluma ukuthula ebantwini bakhe, lakwabangcwele bakhe, kodwa kabangabuyeli ebuwuleni. Isibili usindiso lwakhe luseduze kulabo abamesabayo ukuze kuhlale udumo elizweni lakithi. 10 Umusa leqiniso kuyahlangabezana, ukulunga lokuthula kwangene. 11 Iqiniso lizaphuma emhlabeni, lokulunga kuzakhangela phansi kusemazulwini. 12 Yebo, i Nkosi izanika okuhle, lelizwe lethu lizathela isivuno salo. 13 Ukulunga kuzahamba phambi kwayo, izasimisa endleleni yezinyathelo zayo.

Copyright information for Ndebele