Psalms 86

Umkhuleko wokucela isihawu sikaNkulunkulu

Umkhuleko kaDavida

Beka indlebe yakho,  Nkosi, ungiphendule, ngoba ngingumyanga, ngiyaswela. Londoloza umphefumulo wami, ngoba ngiyamesaba uNkulunkulu; wena Nkulunkulu wami, sindisa inceku yakho ekuthembayo. Woba lesihawu kimi, Nkosi, ngoba ngikhala kuwe usuku lonke. Thokozisa umphefumulo wenceku yakho, ngoba kuwe, Nkosi, ngiyawuphakamisela umphefumulo wami. Ngoba wena, Nkosi, ulungile, ungothethelelayo; umkhulu emuseni kubo bonke abakubizayo. Beka indlebe,  Nkosi, emkhulekweni wami; ulalele ilizwi lokuncenga kwami. Ngosuku lokuhlupheka kwami ngizakhala kuwe, ngoba uzangiphendula.

Kakho ofanana lawe phakathi kwabonkulunkulu, Nkosi, njalo enjengemisebenzi yakho kayikho. Izizwe zonke ozenzileyo zizakuza zikhothame phambi kwakho, Nkosi, zidumise ibizo lakho. 10 Ngoba wena umkhulu, wenza izinto ezimangalisayo, unguNkulunkulu wena wedwa.

11 Ngifundisa indlela yakho,  Nkosi, ngizahamba eqinisweni lakho; hlanganisa inhliziyo yami ukuze yesabe ibizo lakho. 12 Ngizakudumisa, Nkosi Nkulunkulu wami, ngenhliziyo yami yonke; ngilidumise ibizo lakho kuze kube nininini. 13 Ngoba umusa wakho phezu kwami mkhulu; njalo wakhulula umphefumulo wami esihogweni esingaphansi kakhulu. 14 Nkulunkulu, abazigqajayo bangivukele, lemibuthano yabalobudlwangudlwangu idinga umphefumulo wami; njalo kabakubekanga phambi kwabo. 15 Kodwa wena, Nkosi, unguNkulunkulu olozwelo, lolesisa, ophuza ukuthukuthela, lomkhulu emuseni leqinisweni. 16 Phendukela kimi, ungihawukele; uyiphe inceku yakho amandla akho, usindise indodana yencekukazi yakho. 17 Ngenzela isiboniso sokuhle, ukuze labo abangizondayo babone bayangeke, ngoba wena, Nkosi, ungisizile wangiduduza.

Copyright information for Ndebele