Psalms 88

Ukukhala kohluphekayo

Ihubo, isihlabelelo. Kubantwana bakaKora. Kumqondisi wokuhlabelela. NgeMahalathi-Leyanothi. IMasikili kaHemani umEzira

1  Nkosi Nkulunkulu wosindiso lwami, emini, ebusuku ngakhala phambi kwakho. 2Umkhuleko wami kawuze phambi kwakho; beka indlebe yakho ekukhaleni kwami.

3Ngoba umphefumulo wami ugcwele ukuhlupheka, lempilo yami ifinyelela engcwabeni. 4Ngibalwa lalabo abehlela emgodini; nginjengomuntu ongelamandla. 5Ngikhululwe phakathi kwabafileyo, nginjengababuleweyo abalele engcwabeni, ongasabakhumbuliyo; ngoba bequnyiwe basuswa esandleni sakho. 6Ungifakile emgodini ongaphansi kakhulu, emnyameni, ekujuleni. 7Intukuthelo yakho iyangeleka, langawo wonke amagagasi akho ungihluphile. Selah. 8Ususele khatshana lami abejwayelene lami; wangenza ngibe yisinengiso kubo; ngivalelwe, ngingephume. 9Ilihlo lami liyaphela ngenxa yosizi. Ngikubizile lonke usuku,  Nkosi, ngelulele izandla zami kuwe.

10Abafileyo uyabenzela isimangaliso yini? Abafileyo bazavuka yini bakudumise? Selah. 11Uthando lwakho luzalandiswa yini engcwabeni? Ukuthembeka kwakho encithakalweni yini? 12Isimangaliso sakho sizakwaziwa yini emnyameni? Lokulunga kwakho elizweni lokukhohlwa yini?

13Kodwa mina,  Nkosi, ngikhalile kuwe, lekuseni umkhuleko wami uzakuza phambi kwakho.

14 Nkosi, ulahlelani umphefumulo wami? Ubufihlelani ubuso bakho kimi? 15Ngihluphekile ngingofayo kusukela ebutsheni, ngithwele ukwesabeka kwakho, ngikhathazekile. 16Ulaka lwakho olutshisayo ludlulile phezu kwami, okwesabekayo kwakho kungiqedile. 17Kungizingelezile njengamanzi usuku lonke, kungihanqile kanyekanye. 18Ususele khatshana lami othandayo lomngane, abejwayelene lami basemnyameni.

Copyright information for Ndebele