Psalms 88

Ukukhala kohluphekayo

Ihubo, isihlabelelo. Kubantwana bakaKora. Kumqondisi wokuhlabelela. NgeMahalathi-Leyanothi. IMasikili kaHemani umEzira

 Nkosi Nkulunkulu wosindiso lwami, emini, ebusuku ngakhala phambi kwakho. Umkhuleko wami kawuze phambi kwakho; beka indlebe yakho ekukhaleni kwami.

Ngoba umphefumulo wami ugcwele ukuhlupheka, lempilo yami ifinyelela engcwabeni. Ngibalwa lalabo abehlela emgodini; nginjengomuntu ongelamandla. Ngikhululwe phakathi kwabafileyo, nginjengababuleweyo abalele engcwabeni, ongasabakhumbuliyo; ngoba bequnyiwe basuswa esandleni sakho. Ungifakile emgodini ongaphansi kakhulu, emnyameni, ekujuleni. Intukuthelo yakho iyangeleka, langawo wonke amagagasi akho ungihluphile. Selah. Ususele khatshana lami abejwayelene lami; wangenza ngibe yisinengiso kubo; ngivalelwe, ngingephume. Ilihlo lami liyaphela ngenxa yosizi. Ngikubizile lonke usuku,  Nkosi, ngelulele izandla zami kuwe.

10 Abafileyo uyabenzela isimangaliso yini? Abafileyo bazavuka yini bakudumise? Selah. 11 Uthando lwakho luzalandiswa yini engcwabeni? Ukuthembeka kwakho encithakalweni yini? 12 Isimangaliso sakho sizakwaziwa yini emnyameni? Lokulunga kwakho elizweni lokukhohlwa yini?

13 Kodwa mina,  Nkosi, ngikhalile kuwe, lekuseni umkhuleko wami uzakuza phambi kwakho.

14  Nkosi, ulahlelani umphefumulo wami? Ubufihlelani ubuso bakho kimi? 15 Ngihluphekile ngingofayo kusukela ebutsheni, ngithwele ukwesabeka kwakho, ngikhathazekile. 16 Ulaka lwakho olutshisayo ludlulile phezu kwami, okwesabekayo kwakho kungiqedile. 17 Kungizingelezile njengamanzi usuku lonke, kungihanqile kanyekanye. 18 Ususele khatshana lami othandayo lomngane, abejwayelene lami basemnyameni.

Copyright information for Ndebele