Psalms 89

Izithembiso zikaNkulunkulu

IMasikili kaEthani umEzira

Ngizahlabela ngezisa zakho,  Nkosi, kuze kube nininini; ngomlomo wami ngizakwazisa ukuthembeka kwakho kusizukulwana lesizukulwana. Ngoba ngithe: Umusa uzakwakhiwa kuze kube phakade; emazulwini ngokwawo uzaqinisa uthembeko lwakho.

Ngenze isivumelwano lomkhethwa wami, ngifungile kuDavida inceku yami. Ngizaqinisa inzalo yakho kuze kube nininini, ngakhe isihlalo sakho sobukhosi esizukulwaneni lesizukulwana. Selah.

Lamazulu azadumisa izimangaliso zakho,  Nkosi, lalo uthembeko lwakho ebandleni labangcwele. Ngoba ngubani ezulwini ongafananiswa le Nkosi? Ngubani ofanana le Nkosi phakathi kwamadodana abalamandla? UNkulunkulu uyesabeka kakhulu emhlanganweni wabangcwele, njalo umele ukuhlonitshwa phezu kwabo bonke abamhanqileyo.  Nkosi Nkulunkulu wamabandla, ngubani olamandla njengawe,  Nkosi? Lothembeko lwakho lukuhanqile. Wena uyabusa ukukhukhumala kolwandle; lapho amagagasi alo ephakama wena uyawathulisa. 10 Wena wamchoboza uRahabi njengobuleweyo, wazihlakaza izitha zakho ngengalo yamandla akho. 11 Amazulu ngawakho, lomhlaba ngowakho; ilizwe lokugcwala kwalo, wena wakusekela. 12 Inyakatho leningizimu wakudala wena; iThabhori leHermoni kuzajabula ngebizo lakho. 13 Ulengalo elamandla, isandla sakho siqinile, isandla sakho sokunene siphakeme. 14 Ukulunga lesahlulelo kuyisisekelo sesihlalo sakho sobukhosi: umusa leqiniso kuhamba phambi kobuso bakho.

15 Babusisiwe abantu abawaziyo umsindo wentokozo; bazahamba ekukhanyeni kobuso bakho,  Nkosi. 16 Ebizweni lakho bazathokoza usuku lonke, langokulunga kwakho bazaphakanyiswa. 17 Ngoba wena uludumo lwamandla abo; langomusa wakho uphondo lwethu luzaphakanyiswa. 18 Ngoba isihlangu sethu singese Nkosi, lenkosi yethu ingeyoNgcwele kaIsrayeli.

19 Khona wakhuluma ngombono kongcwele wakho, wathi: Ngibekile usizo phezu kweqhawe, ngimphakamisile okhethiweyo phakathi kwabantu. 20 Ngithole uDavida inceku yami, ngamafutha ami angcwele ngimgcobile, 21 osandla sami sizakuba laye siqinile, ingalo yami layo izamqinisa. 22 Isitha kasiyikumcindezela, lendodana yenkohlakalo kayiyikumhlupha. 23 Ngizazichoboza izitha zakhe phambi kobuso bakhe, ngihluphe abamzondayo. 24 Kodwa uthembeko lwami lomusa wami kuzakuba laye, lebizweni lami luzaphakanyiswa uphondo lwakhe. 25 Njalo ngizabeka isandla sakhe olwandle, lesandla sakhe sokunene emifuleni. 26 Yena uzangibiza ngokuthi: Wena ungubaba wami, uNkulunkulu wami, ledwala losindiso lwami. 27 Njalo mina ngizammisa abe lizibulo, aphakame kakhulu kulamakhosi omhlaba. 28 Ngizaligcinela umusa wami kuze kube nininini, lesivumelwano sami sizaqina kuye. 29 Njalo ngizamisa inzalo yakhe kuze kube nininini, lesihlalo sakhe sobukhosi njengensuku zamazulu.

30 Uba abantwana bakhe betshiya umlayo wami, bangahambi ngezahlulelo zami, 31 uba besephula izimiso zami, bengagcini imithetho yami, 32 ngizaphindisela iziphambeko zabo ngenduku, lesono sabo ngenswazi. 33 Kodwa kangiyikulususa du uthandolomusa lwami kuye, ngingakhohlisi ngothembeko lwami. 34 Kangiyikwephula isivumelwano sami, lalokho okuphuma endebeni zami kangiyikukuguqula. 35 Ngafunga kwaba kanye ngobungcwele bami: Kangiyikuqamba amanga kuDavida. 36 Inzalo yakhe izakuba khona kuze kube nininini, lesihlalo sakhe sobukhosi njengelanga phambi kwami. 37 Sizaqiniswa njengenyanga kuze kube nininini, lobufakazi emayezini bumi buqinile. Selah.

38 Kodwa wena usulahlile wala, wamthukuthelela ogcotshiweyo wakho. 39 Usenze ize isivumelwano senceku yakho; wangcolisa umqhele wakhe emhlabathini. 40 Uyibhobozile yonke imithangala yakhe, wazenza inqaba zakhe amanxiwa. 41 Bonke abadlula ngendlela bayamphanga; ulihlazo kubomakhelwane bakhe. 42 Usiphakamisile isandla sokunene sabamelene laye; wazithokozisa zonke izitha zakhe. 43 Futhi ubuyisele emuva ubukhali benkemba yakhe; kawumenzanga ame empini. 44 Uyiqedile inkazimulo yakhe, lesihlalo sakhe sobukhosi wasiphosela emhlabathini. 45 Ufinyezile insuku zobutsha bakhe, wamembesa ihlazo. Selah.

46 Koze kube nini,  Nkosi, ucatsha? Koze kube phakade ulaka lwakho luvutha njengomlilo yini? 47 Khumbula ukuthi isikhathi sempilo yami singakanani; kungani wadalela ize bonke abantwana babantu? 48 Ngubani umuntu ophilayo ongaboni ukufa? Akhulule umphefumulo wakhe esandleni sengcwaba na? Selah. 49 Zingaphi izisa zakho zakuqala, Nkosi, owalufunga kuDavida ngothembeko lwakho? 50 Khumbula, Nkosi, ihlazo lezinceku zakho, engilithwele esifubeni sami, elazo zonke izizwe ezinengi, 51 izitha zakho ezithuke ngalo,  Nkosi, ezithuke ngalo izinyathelo zogcotshiweyo wakho.

52 Kayibusiswe i Nkosi kuze kube nininini. Ameni, loAmeni.

Copyright information for Ndebele