Psalms 89

Izithembiso zikaNkulunkulu

IMasikili kaEthani umEzira

1 Ngizahlabela ngezisa zakho,  Nkosi, kuze kube nininini; ngomlomo wami ngizakwazisa ukuthembeka kwakho kusizukulwana lesizukulwana. 2Ngoba ngithe: Umusa uzakwakhiwa kuze kube phakade; emazulwini ngokwawo uzaqinisa uthembeko lwakho.

3Ngenze isivumelwano lomkhethwa wami, ngifungile kuDavida inceku yami. 4Ngizaqinisa inzalo yakho kuze kube nininini, ngakhe isihlalo sakho sobukhosi esizukulwaneni lesizukulwana. Selah.

5Lamazulu azadumisa izimangaliso zakho,  Nkosi, lalo uthembeko lwakho ebandleni labangcwele. 6Ngoba ngubani ezulwini ongafananiswa le Nkosi? Ngubani ofanana le Nkosi phakathi kwamadodana abalamandla? 7UNkulunkulu uyesabeka kakhulu emhlanganweni wabangcwele, njalo umele ukuhlonitshwa phezu kwabo bonke abamhanqileyo. 8 Nkosi Nkulunkulu wamabandla, ngubani olamandla njengawe,  Nkosi? Lothembeko lwakho lukuhanqile. 9Wena uyabusa ukukhukhumala kolwandle; lapho amagagasi alo ephakama wena uyawathulisa. 10Wena wamchoboza uRahabi njengobuleweyo, wazihlakaza izitha zakho ngengalo yamandla akho. 11Amazulu ngawakho, lomhlaba ngowakho; ilizwe lokugcwala kwalo, wena wakusekela. 12Inyakatho leningizimu wakudala wena; iThabhori leHermoni kuzajabula ngebizo lakho. 13Ulengalo elamandla, isandla sakho siqinile, isandla sakho sokunene siphakeme. 14Ukulunga lesahlulelo kuyisisekelo sesihlalo sakho sobukhosi: umusa leqiniso kuhamba phambi kobuso bakho.

15Babusisiwe abantu abawaziyo umsindo wentokozo; bazahamba ekukhanyeni kobuso bakho,  Nkosi. 16Ebizweni lakho bazathokoza usuku lonke, langokulunga kwakho bazaphakanyiswa. 17Ngoba wena uludumo lwamandla abo; langomusa wakho uphondo lwethu luzaphakanyiswa. 18Ngoba isihlangu sethu singese Nkosi, lenkosi yethu ingeyoNgcwele kaIsrayeli.

19Khona wakhuluma ngombono kongcwele wakho, wathi: Ngibekile usizo phezu kweqhawe, ngimphakamisile okhethiweyo phakathi kwabantu. 20Ngithole uDavida inceku yami, ngamafutha ami angcwele ngimgcobile, 21osandla sami sizakuba laye siqinile, ingalo yami layo izamqinisa. 22Isitha kasiyikumcindezela, lendodana yenkohlakalo kayiyikumhlupha. 23Ngizazichoboza izitha zakhe phambi kobuso bakhe, ngihluphe abamzondayo. 24Kodwa uthembeko lwami lomusa wami kuzakuba laye, lebizweni lami luzaphakanyiswa uphondo lwakhe. 25Njalo ngizabeka isandla sakhe olwandle, lesandla sakhe sokunene emifuleni. 26Yena uzangibiza ngokuthi: Wena ungubaba wami, uNkulunkulu wami, ledwala losindiso lwami. 27Njalo mina ngizammisa abe lizibulo, aphakame kakhulu kulamakhosi omhlaba. 28Ngizaligcinela umusa wami kuze kube nininini, lesivumelwano sami sizaqina kuye. 29Njalo ngizamisa inzalo yakhe kuze kube nininini, lesihlalo sakhe sobukhosi njengensuku zamazulu.

30Uba abantwana bakhe betshiya umlayo wami, bangahambi ngezahlulelo zami, 31uba besephula izimiso zami, bengagcini imithetho yami, 32ngizaphindisela iziphambeko zabo ngenduku, lesono sabo ngenswazi. 33Kodwa kangiyikulususa du uthandolomusa lwami kuye, ngingakhohlisi ngothembeko lwami. 34Kangiyikwephula isivumelwano sami, lalokho okuphuma endebeni zami kangiyikukuguqula. 35Ngafunga kwaba kanye ngobungcwele bami: Kangiyikuqamba amanga kuDavida. 36Inzalo yakhe izakuba khona kuze kube nininini, lesihlalo sakhe sobukhosi njengelanga phambi kwami. 37Sizaqiniswa njengenyanga kuze kube nininini, lobufakazi emayezini bumi buqinile. Selah.

38Kodwa wena usulahlile wala, wamthukuthelela ogcotshiweyo wakho. 39Usenze ize isivumelwano senceku yakho; wangcolisa umqhele wakhe emhlabathini. 40Uyibhobozile yonke imithangala yakhe, wazenza inqaba zakhe amanxiwa. 41Bonke abadlula ngendlela bayamphanga; ulihlazo kubomakhelwane bakhe. 42Usiphakamisile isandla sokunene sabamelene laye; wazithokozisa zonke izitha zakhe. 43Futhi ubuyisele emuva ubukhali benkemba yakhe; kawumenzanga ame empini. 44Uyiqedile inkazimulo yakhe, lesihlalo sakhe sobukhosi wasiphosela emhlabathini. 45Ufinyezile insuku zobutsha bakhe, wamembesa ihlazo. Selah.

46Koze kube nini,  Nkosi, ucatsha? Koze kube phakade ulaka lwakho luvutha njengomlilo yini? 47Khumbula ukuthi isikhathi sempilo yami singakanani; kungani wadalela ize bonke abantwana babantu? 48Ngubani umuntu ophilayo ongaboni ukufa? Akhulule umphefumulo wakhe esandleni sengcwaba na? Selah. 49Zingaphi izisa zakho zakuqala, Nkosi, owalufunga kuDavida ngothembeko lwakho? 50Khumbula, Nkosi, ihlazo lezinceku zakho, engilithwele esifubeni sami, elazo zonke izizwe ezinengi, 51izitha zakho ezithuke ngalo,  Nkosi, ezithuke ngalo izinyathelo zogcotshiweyo wakho.

52Kayibusiswe i Nkosi kuze kube nininini. Ameni, loAmeni.

Copyright information for Ndebele